dishing out بیش اجتناب کرده اند شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت هزار تن کود در خراسان رضوی طی سال جاریایسنا/ خراسان رضوی رئیس تصویر ارائه دهندگان پشتیبانی خراسان رضوی در جدا خصوصی اشاره به افزایش 30 درصدی dishing out کود در استان نسبت به مدت درست مثل سال قبلی، اظهار داشت: در 5 ماهه نخست سال جاری حدود شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد تن کود در استان dishing out شده است. شهرستان های استان در جدا خصوصی ملاحظه به سهمیه اختصاص یافته. .

حسین عطایی سلامی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی خبرنگار ایسنا، در خصوص تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out کودهای کشاورزی در استان، اظهار کرد: در جدا خصوصی وجود تمام مشکل های در درجه بین المللی در تامین نهاده های کشاورزی تاکنون حدود نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار تن کود نیتروژن، فسفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاس در استان تهیه کرده ایم. استان. طی 5 ماهه نخست سال حدود شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد تن کود بر ایده سهمیه در بین شهرستان های استان dishing out شده است.

وی در جدا خصوصی اشاره به افزایش 30 درصدی dishing out کود در استان نسبت به مدت درست مثل سال قبلی، یکپارچه داد: بر ایده این سیستم ادعا کردن شده برای تامین، تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out کودهای شیمیایی در سال جاری، میزان 231 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 تن ازت، فسفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودهای پتاس برای استان در تذکر گرفته شده شده است. این میزان نسبت به سال قبلی 27 نسبت افزایش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای افزایش آن نیز این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است به شبیه به اندازه سال قبلی 20 نسبت کودهای ازته در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون کشاورزی ملت قرار داشت. در جدا خصوصی این جاری امسال حوزه تامین کود به ارائه دهندگان حمایتی کشاورزی ملت واگذار شده است.

رئیس گروه ارائه دهندگان حمایتی کشاورزی استان در جدا خصوصی از محسوس اینکه «در سهمیه کود استان نیز افزایش داشته ایم»، اظهار داشت: در جدا خصوصی این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی صحیح امیدواریم 100 نسبت این سیستم ابلاغی استان را اجرایی کنیم. در جدا خصوصی اقدامات نوک یافته در استان، 30 نسبت اجتناب کرده اند این سیستم ادعا کردن شده برای استان در زمینه کودهای کشاورزی به گونه ای dishing out شده است کدام ممکن است در جدا با این dishing out کودهای می خواست کشاورزان، بیش اجتناب کرده اند 30 هزار تن نیتروژن، کودهای فسفاته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاسیمی نیز در انبارهای سازمانی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فراوان اجتناب کرده اند انبارهای امانی استان کدام ممکن است در اختیار دلالان است، ذخیره سازی استراتژیک انجام داده ایم. به معنای دقیق عبارت هستند در جدا خصوصی این اقدام جدا هم توصیه آغاز کاشت پاییزه هستیم.

عطایی سلامی خاطرنشان کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به اذیت کردن کشت پاییزه کدام ممکن است اجتناب کرده اند اوایل شهریور در استان این سیستم ریزی شده است، این قول را می دهیم کدام ممکن است مشکلی برای تامین کود می خواست کشاورزان وجود ندارد، لذا کشاورزان پرهزینه می توانند حواله دیجیتال کود را اجتناب کرده اند امکانات جهاد اکتسابی کنند. کشاورزی شهری به یکی اجتناب کرده اند صد شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 کارگزار جامعه تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out نهاده های کشاورزی این تصویر در استان مراجعه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کود می خواست خصوصی را تهیه کنید.

وی افزود: تصویر ارائه دهندگان حمایتی کشاورزی در راستای آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند مونتاژ خانه، در جدا با این عقد قرارداد در جدا خصوصی تولیدکنندگان مطرح بسیاری از کودهای شیمیایی در ملت، در جدا خصوصی 2 تولیدکننده در استان برای مونتاژ 13 نسبت قرارداد منعقد کرده است. کود فسفاته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاس کدام ممکن است زیر تذکر متخصصین می باشد. مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چرخه dishing out کود قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل تصویر ارائه دهندگان حمایتی کشاورزی استان ضمن اشاره به معامله کودهای فسفاته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاس اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری کدام ممکن است در جدا خصوصی ابتکار افسران سیزدهم اتفاق افتاد، اظهار داشت: در جدا خصوصی ملاحظه به معامله فسفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودهای پتاس، استقبال کشاورزان اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند همه اینها کود به شبیه به اندازه حد زیادی شده است. متعاقباً پیش خروجی بینی تبدیل می تواند اجتناب کرده اند تذکر کود کشاورزی سال خوردن بالایی داشته باشیم. در این راستا امیدواریم شاهد افزایش به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی محصولات کشاورزی باشیم.

عطایی سلامی اجتناب کرده اند بازی سامانه پایش کود در استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند ابتدای کشت پاییزه سال قبلی سامانه پایش کودها اعمال شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده تمامی حواله های کشاورزان به صورت دیجیتال صادر تبدیل می تواند. این سامانه در اختیار وسط ارائه دهندگان جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگزاران جهت استفاده اجتناب کرده اند این سامانه می باشد.

وی یکپارچه داد: در تمدید شده مدت سال 1400 270 هزار حواله دیجیتال در استان صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدای امسال تاکنون حدود صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه هزار حواله دیجیتال توسط وسط ارائه دهندگان جهاد کشاورزی صادر شده است. اکثر دارایی ها کودهای نیتروژنی را می توان اجتناب کرده اند بندر امام، بندرعباس، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی بجنورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی عسلویه اجتناب کرده اند طریق بندر بوشهر در دسترس بودن داد.

انتهای پیام