825 پول نقد LEGOODERS تقلبی پیدا می کند شدایسنا/ لرستان فرمانده انتظامی لرستان به همین دلیل دستگیری 5 جنایتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیدا می کند 825 پول نقد ساختگی در داخل شهرستان الیگودرس خبر داد.

سردار یحیی الهی اظهار داشت: در داخل پی داده ها پلیسی مبنی بر {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه ارزهای تقلبی شیفته کلاهبرداران در داخل شهرستان الیگودرس، ماده در داخل اصل {کار} ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران این شهرستان همراه خود اقدامات اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیسی 5 نفر به همین دلیل کلاهبرداران را در داخل احاطه الیگودرس تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود 2 سیستم {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 سیستم موتورسیکلت، 825 پول خارجی تقلبی در داخل بررسی کردن ممکن است پیدا می کند شد.

فرمانده انتظامی لرستان در نهایت فقط در مورد اینکه اعمال مجرمانه سودجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن به همین دلیل میدان دید پلیس مخفی نخواهد ماند، به ساکنان کارآمد کرد در داخل مواجهه همراه خود پیامک های بی نام کدام ممکن است همراه خود افتادگی امور مذهبی به همین دلیل جمله فحاشی، طمع افراد را برمی انگیزد، هشدار کنند. به اشخاص حقیقی سوجو پیامک ندهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ممکن است اعتقاد نکنید.

انتهای پیام