7 مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی کشته در داخل تصادف مینی بوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراید در داخل هرندایسنا/ اصفهان سخنگوی اورژانس اصفهان به همین دلیل تصادف عالی سیستم مینی بوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی سیستم {خودرو} پراید در داخل بزرگراه هرند خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} حادثه 7 نفر مصدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نفر جان شخصی را به همین دلیل بازو داد.

عباس عابدی ذکر شد: ساعت 15:37 بلافاصله (یکشنبه 7 فروردین ماه) تصادف عالی سیستم مینی بوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی سیستم {خودرو} پراید در داخل شهرستان هرند به اورژانس اصفهان اطلاع اطلاعات شد.
وی همراه خود خاص اینکه این حادثه حدود 2 کیلومتر بعد به همین دلیل هرند در جهت هاشم آباد رخ داد، ذکر شد: 3 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 115 سیستم آمبولانس به در کنار عالی فروند بالگرد آمبولانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر هلال احمر کمک خواهد کرد که شما مصدومان حادثه اعزام شدند.

به گزارش ایسنا، به نقل به همین دلیل قلب حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پزشکی اصفهان، سخنگوی اورژانس اصفهان افزود: 7 نفر شامل می شود عالی کودک نوپا 4 ماهه، 5 شخص بین 35 به همان اندازه 52 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نفر 37 ساله. خانم {در این} حادثه مجروح شدند.

وی در رابطه با {انتقال} مصدومان این حادثه به بیمارستان های الزهرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکاشانی اصفهان ذکر شد: {متاسفانه} {در این} حادثه یک خانم هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 ساله جان باخت.
انتهای پیام