61 در وضعیت ضعیف سلامتی کرون عید را در داخل بیمارستان های زنجان گذراندندایسنا/ زنجان {در حال حاضر} 61 در وضعیت ضعیف سلامتی عذاب توسط کووید 19 در داخل بیمارستان های استان زنجان بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل مراقبت هستند.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه ادعا روابط پایه دانشکده علوم پزشکی زنجان، طی 24 ساعت قبلی 27 مورد {بیماری} عروق کرونر سرپایی در داخل استان زنجان ایجاد شد. ممکن است حتی به همین دلیل ابتدای شیوع ویروس کرونا تا به امروز 157 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 464 در وضعیت ضعیف سلامتی سرپایی خوش بینانه بر مقدمه {نتایج} آزمایشگاهی {در این} استان به {بیماری} عروق کرونر روده ها شدند.

ممکن است حتی {در حال حاضر} 61 در وضعیت ضعیف سلامتی عذاب توسط کووید 19 در داخل بیمارستان های شهرستان زنجان بستری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی 24 ساعت قبلی 2 مورد خوش بینانه بستری شدن عروق کرونر در داخل بیمارستان های شهرستان زنجان گزارش شده است.

به همین دلیل ابتدای شیوع کرونا تا به امروز مجموع مبتلایان عذاب توسط کرونا فوت شده در داخل استانداری به 1906 نفر رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متاسفانه} در داخل 24 ساعت قبلی در داخل زنجان یکی در همه مبتلایان عذاب توسط کرونا جان شخصی را به همین دلیل انگشت دانش است.

شایان اشاره کردن است انواع همه اسبابک ها خوش بینانه ترخیص شده به همین دلیل بیمارستان به 12356 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اسبابک ها خوش بینانه عروق کرونر بر مقدمه {نتایج} آزمایشگاهی به همین دلیل ابتدای شیوع ویروس کرونا در داخل استان به 171744 مورد رسیده است.

طبق آمار به همین دلیل ابتدای شیوع ویروس کرونا تا به امروز 38 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 883 مورد پذیرش تجمعی مبتلایان عذاب توسط کرونا در داخل استان سند شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع بستری‌های خوش بینانه بر مقدمه {نتایج} آزمایشگاهی به 14 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 280 نفر رسیده است.
انتهای پیام