350 کیلوگرم چرخ دنده مخدر در اردبیل اختراع شدایسنا/ اردبیل سخنگوی پلیس نبرد در جدا خصوصی چرخ دنده مخدر اردبیل اظهار داشت: در 2 ماهه نخست امسال بیش اجتناب کرده اند 350 کیلوگرم انتخاب فشرده از چرخ دنده مخدر اجتناب کرده اند جمله تریاک، شیشه، هروئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید … توسط قاچاقچیان اختراع شد.

سید روح الله مختاری در مونتاژ شورای توافق نبرد در جدا خصوصی چرخ دنده مخدر استان اردبیل در شانزده خرداد ماه اظهار داشت: اصلی کشفیات ما درمورد به تریاک در جدا خصوصی 295 کیلوگرم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این راستا شانزده قاچاقچی، 32 حامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 239 dishing out کننده چرخ دنده مخدر در استان اردبیل ایجاد شده است. ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شد.» جایی کدام ممکن است.

وی مجموع دستگیرشدگان ساختار ضربتی 2 ماهه بهار را منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 425 نفر ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در جدا خصوصی انهدام باند تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out چرخ دنده مخدر، پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت تجهیزات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه قبضه سلاح خنک اجتناب کرده اند سوداگران از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار نفر اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 161 عدد قرص چرخ دنده مخدر تجاری در میدان اختراع شد.

دستیار پلیس نبرد در جدا خصوصی چرخ دنده مخدر استان اردبیل به اجرای ساختار نبرد در جدا خصوصی چرخ دنده مخدر در استان اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه دو مرحله اجتناب کرده اند این ساختار در مناطق پرخطر، مناطق آلوده، بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه های ترانزیتی استان بالا دادن شده است. در مجموع بیش اجتناب کرده اند 234 کیلوگرم چرخ دنده مخدر اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید 202 نفر دستگیر شدند.

مختاری به نظارت پلیس نبرد در جدا خصوصی چرخ دنده مخدر بر بازی قاچاقچیان چرخ دنده مخدر در اطراف اماکن آموزشی اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: در 142 ساختار در این قلمرو 5 کیلوگرم چرخ دنده مخدر اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید 146 نفر دستگیر شدند.

وی در جدا خصوصی ابراز تاسف اجتناب کرده اند کاهش سن وابستگی در استان به شبیه به اندازه سن 18 سالگی، افزود: همچنان مراقب پتانسیل ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری سوداگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلالان هستیم به شبیه به اندازه جوانان ما به تریاک مبتلا نشوند.

مختاری در بخشی تولید عکس اجتناب کرده اند سخنان خصوصی اظهار داشت: چرخ دنده مخدر جزو جرایم گروه یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار مخرب آن همه ما را درگیر کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم اجتناب کرده اند کشت خشخاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه دانه در استان جلوگیری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف آن اجتناب کرده اند dishing out روانگردان جلوگیری کنیم. قرص در بین دانشجویان، عطاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرایشگاه ها.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل در این دیدار به اقدامات کمیته نبرد در جدا خصوصی چرخ دنده مخدر نیز اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: آسیب پذیری مناطق مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محروم بیش اجتناب کرده اند سایر مناطق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن در امتحان شده است به شبیه به اندازه این مناطق مرزی را بیش اجتناب کرده اند حد ناامن تدریجی. قبلا در جدا خصوصی بازاریابی کور رسانه ای.

سید شاهین اسماعیلی در جدا خصوصی یادآوری اختراع منصفانه تن چرخ دنده مخدر در استان در سال قبلی، افزود: بخش زیادی اجتناب کرده اند این کشفیات تریاک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی آسانسور نظارت ها امتحان شده می کنیم اجتناب کرده اند تغییر چرخ دنده مخدر به کشورهای همسایه جلوگیری کنیم.

وی لزوم ایجاد تجهیزات ایکس ری در گمرک بیله سفر را بازگشت به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: در جدا خصوصی همکاری مرزبانی ملت همسایه مدیریت درست بر قاچاقچیان اجتناب کرده اند آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنیم کوچکترین اجازه ای نگیریم. بار چرخ دنده مخدر».

انتهای پیام/