28 قالب نهضت سراسری مسکن در زنجان تسهیلات بانکی اعطا شدایسنا/زنجان رئیس اداره این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق مسکن اداره کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان زنجان اظهار داشت: تاکنون ۲۸ مشکل نهضت سراسری مسکن در استان تسهیلات بانکی اکتسابی کرده اند.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط عمومی اداره کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان زنجان، بهزاد کردالو در جدا خصوصی از دقیق اینکه مونتاژ 4 میلیون واحد مسکونی در ملت در مدت 4 سال در اصول انبساط مسکن تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ شده است، اظهار کرد: مونتاژ 4 میلیون واحد مسکونی در ملت در مدت 4 سال تصمیم گیری شده است. از دقیق کرد: قالب نهضت سراسری مسکن برای استان زنجان برای 4 سال بیش اجتناب کرده اند 70 هزار واحد تصمیم گیری شده کدام ممکن است چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار واحد آن سهم بخش شهری است.

رئیس اداره این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق مسکن اداره کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان زنجان اظهار داشت: اجتناب کرده اند این انواع 20 هزار واحد سهم کشاورزی است کدام ممکن است سالانه 5 هزار مسکن توسط مسکن استان ساخته تبدیل می تواند باشد. اساس.

کردلو تاکید کرد: 12 هزار مسکن به بخش مالکانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 هزار مسکن به احساس فرسوده اختصاص یافته است.

وی در جدا خصوصی ادعای اینکه بیش اجتناب کرده اند چهل مشکل در قالب نهضت سراسری مسکن در جاری اجراست، اظهار داشت: اصولاً این قالب ها در مناطق شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب زنجان در جاری اجراست.

رئیس اداره این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق مسکن اداره کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان زنجان در جدا خصوصی از دقیق اینکه تاکنون 21 مشکل در شهر زنجان در جدا خصوصی موفقیت وارد مشارکت عمرانی در جدا خصوصی این موسسه مالی شده است، اظهار داشت: میزان این تسهیلات برای هر واحد مسکونی 350 میلیون تومان است.

کردلو در جدا خصوصی از دقیق اینکه تسهیلات بر ایده پیشرفت فیزیکی مشکل ها تخصیص می یابد، خاطرنشان کرد: تسهیلات در 4 مرحله به مشکل ها تزریق تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است در فاز فونداسیون ده سهم، بالا دادن سازه چهل سهم، اتمام جذاب کاری 25 سهم است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا دادن نجاری 25 سهم تسهیلات صنوبر تبدیل می تواند باشد.

انتهای پیام