25 شانس کلان شهر زنجان همراه خود آب های سطحی مواجه است/ سد تهم پارسال وخیم شدایسنا/ زنجان مدیرعامل نمایندگی آب جهان ای زنجان اظهار داشت: 25 شانس کلان شهر زنجان نگران مسئله نخست برخورد آب های سطحی است.

اسماعیل افشاری صبح در لحظه (25 فروردین) در داخل ترکیبی خبرنگاران فقط در مورد بهبود آب های سطحی در داخل برخی {مناطق} جنوب زنجان تصدیق شد: 25 شانس کلان شهر زنجان نگران مسئله نخست برخورد آب های سطحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی کانال های {انتقال} رواناب است. بازیابی وب آن خواهد شد، حفر چاه، احداث زهکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی وب تخصیص به همین دلیل جمله راهکارهای تعمیر این مسئله است.

وی وضعیت امور کنونی سد ثم را توسط می آید 12 ماه 1400 رودخانه ای کشنده ای عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: به همین دلیل ابتدای 12 ماه قبلی به همان اندازه روز دوم اسفند، آب وارد کنید به سد ثم 83 شانس نسبت به 12 ماه قبلی به کاهش کشف شد. رودخانه تام.” مدت زمان درست مثل پارسال.

این پاسخگو برای یکپارچه داد: مقدار آب سد طهم نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه 99 به کاهش 44 درصدی را نمایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد به همین دلیل فاجعه آب در داخل محدوده سد تهم دارد.

مدیرعامل نمایندگی آب جهان ای زنجان فقط در مورد اینکه دارایی ها آبی سد تهم برای تامین آب شرب زنجان، جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز کشاورزی جهان مورد استفاده بیشتر از قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام