230 میلیارد ریال خسارت تگرگ به کروم خلیل آبادایسنا/ خراسان رضوی سرپرست جهاد کشاورزی خلیل آباد به دلیل خسارت ۲۳۰ میلیارد ریالی تگرگ به باغات انگور این شهرستان خبر داد.

محمود شعبان در داخل اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران (ایسنا)، در موضوع به مقیاس عقب از حداکثر دما در داخل روزهای پایانی 12 ماه، اظهار کرد: در داخل روزهای 26 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 28 اسفندماه به 700 هکتار به دلیل باغات انگور این شهرستان خسارت وارد شد.

وی همراه خود مقوله ای اینکه این خسارت ها شبیه به روستاهای علی آباد، برکل، خندیس، سنبل، کهاه، ارغه، کندر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوبوز است، خسارات وارده را بین 20 به همان اندازه 40 شانس معرفی شد.

سرپرست جهاد کشاورزی خلیل آباد افزود: بر ایده برآوردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدهای مقدماتی میزان خسارت وارده 230 میلیارد ریال است کدام ممکن است پس به دلیل برآورد بسته شدن احتمالات بهبود آن قرار است ممکن است وجود داشته باشد.

وی به باغداران واقع مفید کرد برای ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران خسارت باغات سرمازده را در داخل باغات سرمازده انباشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود مقداری کود ازته آبیاری کنند.

انتهای پیام