19 نسبت اتحادیه ها تولیدی هستندفینال آمار چاپ شده شده اجتناب کرده اند سوی وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا (سمت) تصویر می دهد کدام ممکن است به شبیه به اندازه نوک تیرماه امسال بیش اجتناب کرده اند 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 439 هزار واحد صنفی در ملت سرزنده بوده کدام ممکن است تقریبا نیمی اجتناب کرده اند آنها توزیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدودا 19 نسبت آنها تولیدی است.

به گزارش ایسنا، به شبیه به اندازه نوک تیرماه سال جاری بالغ بر 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 439 هزار واحد صنفی در ملت سرزنده هستند کدام ممکن است تقریبا نیمی اجتناب کرده اند آنها یعنی به سختی بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 191 هزار واحد در حوزه dishing out بازی می کنند.

اجتناب کرده اند نصف باقی مانده، تقریباً 460 هزار واحد، یعنی. 18.هشت نسبت سرزنده در بخش مونتاژ، 390 هزار، یعنی. شانزده نسبت در بخش تصویر ها فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 396 هزار، یعنی. شانزده.3 نسبت در بخش تصویر ها.

در بین استان ها، تهران در جدا خصوصی 310 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 761 واحد صنفی بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در جدا خصوصی 24 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 607 واحد صنفی کمترین انواع واحدهای صنفی را به خصوصی اختصاص داده اند.

تهران در جدا خصوصی بیش اجتناب کرده اند شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش هزار صنف، گیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در جدا خصوصی 3290 صنف تولیدی بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین صنف تولیدی را دارند.

به آموزش داده شده است اعضای هیات مدیره اتاق اصناف ایران، نحوه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای شیک متمایز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هدف وضعیت سرانه واحدهای صنفی نیز متمایز است. اطمینان حاصل شود کدام ممکن است کدام ممکن است در ایران 27 به شبیه به اندازه 28 نفر به هر واحد صنفی مراجعه می کنند، در جدا خصوصی این جاری این رقم در کشورهای شیک صد هفتاد به شبیه به اندازه صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولدر دنیا 100 نفر است. در جدا خصوصی این جاری انواع بیش از حد اصناف در نتیجه کاهش درآمد آنها تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع خودشان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف آن نیز مشکلاتی است کدام ممکن است در زمینه بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال در بخش های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی موجود است.

انتهای پیام