170000 الگوی اجتناب کرده اند مجرمان در موسسه مالی ژن به انگشت به همین جا رسیدرئیس گروه پزشکی قانونی ملت تاکید کرد کدام ممکن است متولی موسسه مالی ژنتیک، گروه پزشکی قانونی است.

دکتر عباس مسجدی در بازدید اجتناب کرده اند ایسنا در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو در جدا خصوصی خبرنگاران این رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: از تذکر ممکن است در شرایط کنونی خبرنگاران سربازان بخش نبرد ناخوشایند محسوب می شوند.

وی افزود: اجتناب کرده اند جمله محافظت های خبرگزاری ایسنا هویت دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط جوانی است کدام ممکن است واقعیت ها را در جدا در جدا خصوصی خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری خاص می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند محافظت های خوشایند این خبرگزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل ارتباطی a باشکوه خوشایند بین مسئولان، نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید والدین است. باید حقایق را خاص تدریجی به تذکر می رسد داشته باشد آشکارا بازگشت به بالقوه است اعضای خانواده در جاری انجام 2 مسئولیت خطیر در ملت هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به اندازه حدودی هنرمندانی هستید کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ملت را برای والدین به تصویر می کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای فردا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بیش از حد ملت یادآوری می سازید. بهتر از امتیازی است کدام ممکن است می توان برای منصفانه خبرنگار قائل شد. هیچکس فکرش را نمی کرد شخص خاص مثل شهید باقری روزی در سن 18 سالگی شناخته شده چون عکاس در جبهه به تذکر می رسد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این مسیر ترتیب به حداقل منصفانه فرمانده ملاحظه کار دوران حفاظت مقدس شود هر دو شهید صارمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید آوینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران. کسانی کدام ممکن است مایه شاد از محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه های امروزی کشورمان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچمدارانی چون این اعضای خانواده این بار را به دوش کشیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسئولیت از آن به بعد است صحبت می کنیم بر دوش شماست.

وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است در ایام محرم هستیم بهتر از وضعیت هر دو زمان برای ایجاد خبرنگار حادثه کربلا است. وجود مقدس علی بن الحسین(ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضرت زینب کبری(س) جابجا شدن به مسیر صحیح صحیح عاشورا، بهتر از گزارشگرانی بودند کدام ممکن است می توانستند حقایق، قطعا ارزش آن را دارد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را برای والدین خاص کنند.

* 170000 الگوی در موسسه مالی ژن خواهد گرفت

مسجدی در خصوص فینال وضعیت موسسه مالی داده ها هویت ژنتیکی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی آوری الگوی های ژنتیکی اجتناب کرده اند مجرمان، ذکر شد: بر مقدمه این سیستم پنجم بهبود، مسئولیت ای بر عهده گروه پزشکی قانونی گذاشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن موضوع موسسه مالی ژنتیک است. امروزه ژنتیک در مرز داده ها قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا اجتناب کرده اند این علم بهره زیادی می برد. این موسسه مالی درمورد به ژن هر کس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از ذخیره برای ملت است.

وی افزود: در سال های حال در جدا خصوصی وجود همه تحریم ها توانسته ایم در این زمینه به خودکفایی برسیم، اگرچه ناخوشایند افزار مورد استفاده در موسسه مالی ژنتیک، ناخوشایند افزار خانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط دانشمندان ملت بازسازی شده است، در جدا خصوصی این جاری خوشبختانه Last را داریم. سالی کدام ممکن است در حوزه بسته به خودکفایی رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین کشوری روی زیرین هستیم کدام ممکن است توانستیم این بسته را در وسط تحقیقات گروه مونتاژ کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم همه تحریم ها از آن به بعد است صحبت می کنیم صد هفتاد هزار الگوی در مجموعه موسسه مالی ژنتیک داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروفیل بیش اجتناب کرده اند 35000 الگوی اجتناب کرده اند این الگوی مونتاژ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر در سیستم حقوقی حاضر تبدیل می تواند.

مسجدی تصریح کرد: در حالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند این سیستم عقب نیستیم، آن چیزی کدام ممکن است می‌خواهیم نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانم امتحان شده می‌کنند به شبیه به اندازه محدوده الگوی‌هایی را کدام ممکن است باید در موسسه مالی قرار داده شود، هم اجتناب کرده اند تذکر استخراج پروفایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم حاضر خدماتی کدام ممکن است می‌توانیم به موسسه مالی‌ها توسعه دهیم. تجهیزات قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مراجعی کدام ممکن است خواستن به پاسخگویی اجتناب کرده اند موسسه مالی ژنتیک دارند، کمک بیشتری اکتسابی کنند.

* سرپرست موسسه مالی ژنتیک گروه پزشکی قانونی است

وی در جدا خصوصی خاص اینکه اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است پلیس تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل هویت معتقد است متولی موسسه مالی داده ها مجرمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید عکس پزشکی قانونی این کار را اذیت کردن کرده است، متولی تهیه موسسه مالی ژنتیک کدام گروه است؟ وی ذکر شد: فصل صحبت ما اصول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این سیستم پنجم بهبود این مسئولیت به صراحت بر عهده پزشکی قانونی گذاشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص است کدام ممکن است مسئولیت کیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی این مسئولیت را بر عهده ممکن است داشته باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق اصول متولی گروه نظام پزشکی قانونی است؛ بعد از همه در جدا خصوصی نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرجا مذاکراتی انجام دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقات خوبی به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیم ها خوبی از طریق قبلی تاریخی ملت برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان هم در جاری هم افزایی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده هایی کدام ممکن است ما داریم در اختیار عزیزانمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها نیز داده هایی را کدام ممکن است دارند در اختیار دارند. این اختیار ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه رتبه بندی قابلیت خصوصی را خواستن بندی کردیم.

وی خاص کرد: اکثر اشخاص حقیقی موسسه مالی زندانی هستند این هدف است گروه زندان برای مجرمان اجتناب کرده اند جمله مکرر در جدا خصوصی ما همکاری خوبی دارد. بعد از همه در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه مونتاژ بسته در حال در ملت در اصل کار قرار دارد، امتحان شده می کنیم به شبیه به اندازه بتوانیم سایر گروه های جمعیتی بازگشت به خلبانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی کدام ممکن است بالقوه است اختراع نشده خطر بیشتری هستند را در موسسه مالی قرار دهیم.

انتهای پیام