12 هزار میلیارد ریال اجتناب کرده اند مطالبات بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده های مالی وصول شددادستان تهران اجتناب کرده اند بدست آمده ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۰ میلیارد ریال اجتناب کرده اند مطالبات بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از فرآیندی ۱۴۰۱ به شبیه به اندازه بلافاصله خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند قوه قضائیه، علی صالحی در جدا خصوصی اشاره به انتخاب بازپرسی دادسرای نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب تهران مبنی بر تسریع در تخصیص پرونده های تعدادی از را انتخاب کنید و انتخاب کنید وصول مطالبات بانکی، اظهار داشت: قیمت کاهش یافته است با به جرائم مالی یکپارچه دارد. تیم ها هفتگی

وی افزود: اجتناب کرده اند ابتدای سال 1401 تاکنون 12 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 830 میلیارد ریال اجتناب کرده اند مطالبات بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده های مهم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایات فراوان وصول شده است.

دادستان تهران خاص کرد: در سال 1400 در مجموع 313 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 228 میلیارد ریال برای قیمت کاهش یافته است با به اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده های مهم مالی در جدا خصوصی تعدادی از شاکی در دادسرای نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب تهران صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شد.

انتهای پیام/