12 هزارنفراز آذربایجان شرقی با مناطق عملیاتی جنوب اعظم میکندایسنا/ آذربایجان شرقی اردو و گوداشگری رسمی راهیان نور سپاه هدیه عاشورا: 12 هزار نفر از آقشار منطقه مختلف آذربایجان کاروانهای تقسیم شده به مناطق عملیاتی دفاع مقدس هچت سال در جنوب کوشور اعظم میکند.

منصور عبداللهی در رسانه، خبر ارائه کردی کجاست: برنامه برنامه ریزه های انجم با تعدادی نفر بالا 7000 نفر مغازه و مساجد آستان اعظم کجا صفر میکند و 2000 نفر که یک الگوی خودروهای شخصی مانند شمیل راهداش، 5 خانواد نام، تقریباً 5 سمانه و انتخاب محل سکونت به عنوان سفر معانی بهراه خواهان برد انتخاب کنید.

راه به آدام داد: هامچنین 3000 نفر از دانشگاههای دانشگاههای آستان نز در قالب 20 کاروان به سفر معنوی رهسپار خواهان شاد کجاست.

عبداللهی با بیان انکه قارگرگاه شهید فخری زاده در ناحیه دو که آمادغی درد تا فراری که مناطق شاناختی از و مناطق عملیاتی مشراحی نادرند با بررسی محل ترتیب برنامه سفر و اسکان آنها را انگام داد، افزود: پذیرایی: مرداماز بهسال با راهیان نور قره گاه راهیان نور مروری بر طول سفر و مسکن دشته بشند.

این چیز خوبی است؛ برنامه راهپیمایی و اسکان و اطعام بازدیدکنندگان به مناطق عملیاتی جنوب کوشور طبق قانون اساسی کار وجود دارد، اینجا استادیوم کرونا و موگوزای صادر شدا، آگرا میچود است.

عبدالادی با بیان اینکه بازاد از کجا نواحی سرنوشت من است، درد که رهبر انقلاب 9 بار با کجا مناطق صفر کرد و 13 بار اهمیت بیانات او عنوان راهیان نور دارای عنوان فنوری آن دوران یاد است. Karandand Ke Bayed Realities and Realities Hey An Doran Extract Choud.

هدیه دادیم: ایمسال ps es du sal غیر فعال، ظرف مجاز در ورزشگاه کرونا و ابلاغ قانون اساسی کار، هی استادیوم کجاست، اردوهای راهیان نور برگزار میچود و تاار ماسال با صالحی الدین استک که. حفر مسئله مقصود مردم در استقبال مردم این است تاب خوردن دَرَند غذای هاماننگی و تدارک انجم شدا بین نیهاهای فرهنگی که نواحی عظمت خواهان کرد.

عبداللهی افزود: بر همین اساس قره گاه راهیان نور پ.س. همانطور که زنگ زدم، همینگی عظمت مردم را هموار کرده است تا مردم از مناطق عملیات زیارت کنند و برنامه من.

به گذرش ایسنا، وی، از برگزاری پکیج های شبانه با بذایی عملیات خود را ص به عنوان نماز مغرب و ایشا خبر داد و گفت: برنامه همچنین به روایت حضور راویان دوران دفاع پایدار از دیگر پرننام یزدوا یحبودا علی.

PIAM END