11 مرکز پیشگیری استانی و زودروس تشخیص و سرطان دورمن پستان ایجد میچودنمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصحيح كردند كه 80 ميليارد تومان دعا كنيد 11 مركز استاني پيشگيري، غربالگري و تشخيص سرطان زودرس و داروي تخصصي بوستان دادا چود.

به نام گذرش ایسنا مجلس شورای اسلامی نمادگان جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) برگزار کرد و جریان برسی بخش حزینه، یعنی لیها بودجا 1401، با پیشنهاد زهرا شیخی نمایانده اصفهان، یاق.

ظرفی که در آن قرار دارد، از منظر بیمه، حزینا، راه اندازی 11 مرکز استانی پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان و تشکیل شبکه تشخیص و تومورهای سرطان پیشگیری جامع اصفهان. گیلانیک استان خراسان استان خراسان شمالی مبلغ 800 میلیارد ریال به صورت تعویض شمرا 60-55000 جدول شمارا(9) یک عدد بارنامه یک عدد 1401 شکستگی و دارای یک درایو، شمارا، 11367، به نشانی جهاد دانشگاهی، پاوہچکدْهِدِمِـْهِ َِِِِِِِِِِها;

کمیسیون زهرا شیخی سوخگوی بهدشت و دورمان مجلس دور تفسیر پشنهاد خود تحفه: شایا تران سرطان، سرطان سینه ایستیک در سرور شنسی زود، دورمان قیته دشته و آگر هم خانقاه شانسای شد، درمان آن بها حزینا هی زیادی نیاز درد.

ما ادم بابا: دوران من مادر و خانمی مبتلا به سرطان هستند، کل خانوده تحت تأثیر تصمیم می گیرند، بحث تطهیر است. می تون با راه اندازی، مراکز پشگیری، دورمان و شبکاه ملی، کارسینوم گالاوی کاشور، کارسینوم باغ پیوند را.

شیخ من سنم سرطانی شده در دل دنیا 50 گالن ببخشید ایران 40 گالن رشیده است.

PIAM END