1.هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سهم اجتناب کرده اند افراد خراسان جنوبی نوبت چهارم واکسن کرونا را بدست آمده کرده اندایسنا/ خراسان جنوبی دبیر ستاد پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کرونا در خراسان جنوبی ذکر شد: در جاری حاضر 1.هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سهم اجتناب کرده اند باند خراسان جنوبی چهارمین شکاف واکسن کرونا را تزریق کرده اند کدام ممکن است برابر در جدا خصوصی آمار کشوری است.

غلامرضا شریف زاده در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: تاکنون 588 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 28 دوز واکسن کرونا در نوبت اول تزریق شده است.

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه 532 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 553 نفر نیز نوبت دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند، افزود: 224 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 454 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 555 نفر نوبت سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم تزریق شدند.

شریف زاده در جدا خصوصی از محسوس اینکه کل واکسن تزریق شده در خراسان جنوبی عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 354 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 577 دوز است، ادای احترام به شد: نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.6 سهم نوبت اول واکسن، هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4.هشت سهم نوبت دوم، چهل.7 سهم نوبت سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1.هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سهم نسبت واکسن در اطراف چهارم تایم تزریق شده است.

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه چهارمین تزریق واکسن کرونا در خراسان جنوبی در اذیت کردن موج هفتم کرونا بود، ذکر شد:

انتهای پیام