۴۱ میلیارد دلارایسنا / خوزستان آجرایی Associate Chief of Audience Ba Bian Anke Faz Dom Palaisgah Abadan Der Hal Takmil Ast, GVT: Limits4 Billion Dollars Sarmayeh Gdhari New der surface of Estan خوزستان خوهیم دشت که بخش اعظمی از خدادار آباد.

سلطان مرتضوی در حاشیه بازارد از پالایشگاه آبادان که امروز (15 اسفندماه) انجم شاد، نمایش کرد: سفر کجاست طبق قانون اساسی رئیس مخاطب با منظر یک پگیری پروه های ماسب سفر سر مخاطب توسط خوزستان; انگام شداح پیرو صفر، مسئول جلسات کارشناس، با حضور استاندار و همکارانشان، همکاران مادر حوزه، همکار آگرای و وزیران تشکیلات شید.

به گزارش ایسنا مطرح است. کجا گزارش شده است تقریباً 52 روز که در خوزستان را در بر میگیرد که بر اساس گرش های استاندارد خوزستان تا پایان خردادماه و ترمه وسط بخش اعظم جمع آوری شده است در بهرابردری میرصاد و حدود 2 مرداد در کجا اعلام شده است. راهپیمایی خشرم خشرم.

دستیار آجرایی، رئیس حضار گفت: پروچتاهای، فضلاب، نز، دار هیما شاهراهی، بزرگ، خوزستان، در حال، آگرا، هیستان، و آقادم، خوبی، به، وژ، دار، اهواز، دار، درباره وقایع خطوط انتقال فضلاب و تصفیه خانه انجم.

اشاره می کنیم به بزدید از ذهفیه خانه فضل آبادان بیان کرد: نخستین خانه آبادان تا خردادماه سال 1401 ب بهرابادری میرصاد و با وال آن، از باز چرخانی پساب. dar Hawzad Hawzad-Shudzadeh.’

مرتضوی اوزود: بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان و مرکز برتر قلب خرمشهر نز با 320 تخت خواب دور شرف تکمیل هیستند ک تکمیل که بیمارستانها در مساجد صفر بود. 210 میلیارد تومان بری مرکز فوق تخصصی قلب خرمشهر پیشبینی را تکمیل کرد. چشم انداز درجه نز در سایر بخشا دارم.

منظور ما از بازارد از پالایشگاه آبادان هدیه: فاز دوم آیین پالایشگاه در حال تکمیل است. لبه مرز، حدود 4 یک میلیارد دلار، سرمایه جدید، در سطح آستان، خوزستان، خواهیم دشت که بخش اعظمی، به سمت آبادان، خوهید بود. همانطور که وزارت دفاع امنیت ابر شدا را تکذیب کرد و با پارتی خارجی خاطرات انجم شدا و قره دارها، دار حال، آمدن، مقام، آگراه استند.

معاون ارضی رئیس عمومی افزود: تشریفات قانونی بخش دم محور خرمشهر اهواز انگحم و مژوضایی ماده 23 در صورت نیاز به قوت جابجایی در املاک انجم چود. منابع متعددی از منابع مختلف مانند حوزه نفت، صنایع گاز و فولاد، سرمایه کاردا و کاه باخدری باخدری بهراشیدر بهرهید وجود دارد.

We Gft: احصاس میچود خوزستان به کارگاه سازندگی تغییر شدت ast; البته وصیت دولت بور که در آن خیابان که در گم نخست ترها های نیما تمام تمل و سپ بور بر حسب ضرورت برزخ منند بازارگره خرمشهر – آبادان تامین اشبار شونده.

مرتضوی، دکتر خاص، اساسنامه رئیس حضار، منبع صدور مجوز الکترونیکی و کار هدیه: اساسنامه رئیس حضار، رئیس جمهور مردم، به طور حتم شرایط وجود درد چیست و وجود درد چیست و شرایط حضور درد در آن کجاست؟

سوال کجاست مثل دولت عزم درد، خیابان ساحلی، آبادان – خرمشهر، را بردرد؟ افزود: موضوع مصاحبه کجاست و عکس ذرات در بردشتن؟

آجرایی رئیس عامه بابایان انکه و مقام زیرسخا تعاریف من درد و گیف: کل آبادی شهرها آبادان و خرمشهر متناسب با ماه لانه و ضعیف و ضعیف. ، به عنوان برنامه ، به عنوان برنامه ، ریزه حیین ، به چرخش.

وی بیان کرد: مشکل برخی به عنوان ماه آن، نیرو انسانی گسترده است. توسعه یافته است، مثلاً در شاهداری، مشهد، هزینه، مرتفع و خدمات من به آن منسوب است، شهرسازی 30 در 70 آبادی است در حالی که در آبادان و خرمشهر بالغ 90 روز است.

مرتضوی افزود: سارانا ناراوی انسانی در شاهداریهای خوزستان منسوب به وی کلن کاشور بالاتر استکه بید کجا موضوع ناحیه چود زیره همیشه تامین مصادر آشیانه گرهگشا و جعل مصادر با مدرت ناحیه شما راوند برشاهی است. . مسئولین و ورود آزاد بید به گونای آبادان و خرمشهر را بزای کنند کا زیبندا نمد دفاع مقدس بشند.

PIAM END