یادآوری «بیوه سیاه» را بازو کم نگیرید!تحقیق محققان زیست شناسی آرم می دهد کدام ممکن است عنکبوت هایی به تصمیم تکل “بیوه های سیاه” حافظه a باشکوه خوبی دارند.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند Wired، کلینت سرگی، زیست شناس، روزی کدام ممکن است روی تعهد دکتری خصوصی در دانشکده ویسکانسین-میلواکی (UWM) کار می کرد، وقت خصوصی را صرف تحمیل مشکل های کودک نوپا برای عنکبوت ها کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً اوقات آنها را در جدا خصوصی جیرجیرک هایی کدام ممکن است بی فایده بودند پاداش می داد هر دو در جدا خصوصی دزدیدن جیرجیرک ها آنها را گیج می کرد. سرگی اظهار داشت: پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو بزرگی کدام ممکن است انگیزه کار بود این بود کدام ممکن است بدانیم در افکار حیوانات چه می گذرد.

زیست شناسان اجتناب کرده اند در قبلی می دانستند کدام ممکن است ذهن عنکبوت شبیه ذهن انسان نیست. دنیای افکار آنها برای مسکن در گوشه های تاریک طراحی شده است. سرگی آسیب دیده نشده داد: این عنکبوت ها تقریبا فانتاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش دهانه بینی ندارند. آنها توجه دارند، در جدا خصوصی این جاری چشمان آنها اصولاً برای حس آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت خوب است. به عنوان جایگزین، ایده عالی بیوه سیاه منافذ و پوست عمدتاً اجتناب کرده اند ارتعاشات ناشی تبدیل می تواند باشد، فرآیندی شبیه به توجه کردن به. پاهای این عنکبوت درست مثل گوش هایی است کدام ممکن است ارتعاشات را اجتناب کرده اند طریق تار عنکبوت اکتسابی می کنند.

وقتی صحبت اجتناب کرده اند شناخت به میان می‌آید، زیست‌شناسان می‌دانند کدام ممکن است این عنکبوت‌ها زمان شکار را به خاطر می‌آورند. برخی اجتناب کرده اند محققان، اجتناب کرده اند جمله سرگئی، معتقدند کدام ممکن است آنها حتی عالی بازنمایی روانشناختی اجتناب کرده اند موضوع های خصوصی را نمایند. در جدا خصوصی این جاری، اطلاعات زیادی با توجه به عمیق خاطرات آنها هر دو تأثیر رویدادهای قبلی بر امکان ها آینده آنها توسط بازو نیست. متعاقباً سرگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاورش رافا رودریگز کدام ممکن است در پیش آگهی عنکبوت متخصص است، انتخاب گرفتند حافظه بیوه سیاه را آزمایش کنند. از آن به بعد است قابل دستیابی است حدس بزنید، سرگی به عنکبوت ها راهنمایی کشتن جیرجیرک ها را می داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس جیرجیرک ها را می دزدید.

نتایج این تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل آرم می دهد کدام ممکن است بیوه های سیاهپوست حافظه بهتری نسبت به آنچه قبلا تصور می شد دارند. وقتی عنکبوت ها طعمه خصوصی را اجتناب کرده اند بازو می دهند، عالی دسته مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی دسته مناسب آن را در محل قرارگیری صحیح جستجو می کنند. در برخی اشیا به تذکر می رسد داشته باشد آشکارا درست مثل درست مثل ابعاد طعمه را به خاطر می آورند. سرگی اظهار داشت: آنها 9 تنها در جدا خصوصی استفاده اجتناب کرده اند الگوهای رفتاری خاص به 1 محرک خاص پاسخ می دهند، اما در جدا با این این توانایی انتخاب گیری را نیز دارند.

این به ما یادآوری می تدریجی کدام ممکن است محاسبات شناختی پیچیده ای در قلمرو حیوانات موجود است. سیستم‌های ناوبری خانه هم در مغزهای غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در مغزهای کودک نوپا رخ می‌دهند، اجتناب کرده اند جمله مغزهایی کدام ممکن است به درگاه‌های حسی a باشکوه متفاوتی متکی هستند. اندرو گوردوس، دانشمند علوم رفتاری در دانشکده جان هاپکینز (JHU) کدام ممکن است ​​در این تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل تصویر نداشت، اظهار داشت: “این بدان تکنیک است کدام ممکن است بندپایان می توانند خاطرات پیچیده ای را کدام ممکن است ما اصولاً اوقات در جدا خصوصی مهره داران مرتبط می کنیم، رمزگذاری کنند.” بی مهرگان a باشکوه پیچیده تر اجتناب کرده اند آن چیزی هستند کدام ممکن است ما تصور می کنیم.

یافته‌های سرگی به شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید کدام ممکن است اشکالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنکبوت‌ها خاطرات از محسوس را تشکیل می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه آنها حرکت می‌کنند. این شبیه به روشی است کدام ممکن است انسان ها این کار را انجام می دهند، در جدا خصوصی این جاری آنها اجتناب کرده اند سیستم های a باشکوه متفاوتی استفاده می کنند. ما در جدا خصوصی “سلول های محل قرارگیری” در هیپوکامپ حرکت می کنیم کدام ممکن است بندپایان بی جا آن هستند. در جدا خصوصی این جاری گوردوس اظهار داشت، عنکبوت ها دارای مناطق مغزی هستند کدام ممکن است برای انجام شبیه به اختراع کردن توسعه یافته اند.

سیستم عصبی مرکزی ما اجتناب کرده اند عالی نخاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی ذهن تشکیل شده است. عنکبوت ها دارای 2 گروه نورون به تصمیم تکل «گانگلیون» هستند کدام ممکن است یکی در بالای مری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس در زیر آن قرار دارد. درگاه حیاتی به ذهن اجتناب کرده اند 1000 حسگر در تمدید شده کردن اسکلت بیرونی عنکبوت به تصمیم تکل slit sensilla می آید. هر عالی اجتناب کرده اند این حسگرها شبیه عالی سوراخ کودک نوپا هستند کدام ممکن است در جدا خصوصی عبور ارتعاشات اجتناب کرده اند هیکل عنکبوت اصلاح تعیین کنید می دهند. برخی شواهد آرم می دهد کدام ممکن است بیوه سیاه ممکن است در جدا خصوصی اصلاح محل قرارگیری خصوصی، فرکانس های مختلفی را ترتیب تدریجی. عنکبوت ها آنقدر در جدا خصوصی حس ارتعاشات هماهنگ هستند کدام ممکن است حتی بحث هایی با توجه به اینکه خواه هر دو 9 تار بخشی اجتناب کرده اند ذهن آنهاست موجود است.

در مقابل در جدا خصوصی توده غول پیکر ماده خاکستری در ذهن انسان، قابل دستیابی است این تکنیک انصافاًً متفاوتی برای پردازش خاطرات به تذکر برسد، در جدا خصوصی این جاری برای سرگی، به تذکر می رسد ذهن عالی حیوان کمتر اجتناب کرده اند رفتارهایی است کدام ممکن است مونتاژ می تدریجی. ایجاد شده است چون مثال، پرندگان ایجاد شده است چون عالی طبقه آلی ساختار ذهن مشترکی دارند. در جدا خصوصی این جاری، برخی اجتناب کرده اند آنها در برخی اجتناب کرده اند وظایف شناختی شیوع دارند کدام ممکن است دیگران این کار را نمی کنند. کلاغ ها می شمارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صفر استفاده می کنند. کاکادوها معماهای نسبتاً را تعمیر می کنند. غاز آبی در تابستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاییز وعده های غذایی را پنهان می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر می آورد کدام ممکن است در زمستان مکان آن را پیدا کنید. حتی در میان بسیاری پستانداران، طبقه عکس در جدا خصوصی ساختار مغزی درست مثل، برخی اجتناب کرده اند حیوانات در یافتن غذای ذخیره شده است اصولاً اجتناب کرده اند سایرین هستند. سنجاب ها در این کار خوشایند هستند. سرگی اظهار داشت: «آنها ذهن پستانداران استاندارد دارند، در جدا خصوصی این جاری در به خاطر سپردن محل نگهداری داروها غذایی a باشکوه اصولاً اجتناب کرده اند انسان ها هستند. در جدا خصوصی این جاری لزوماً در جدا خصوصی ظاهر شد کردن به آناتومی ذهن هر دو ظاهر شد کردن به آنچه کدام ممکن است آنها از طریق تکنیک MRI انجام می دهند، متوجه این موضوع نمی شوید.

برخی اجتناب کرده اند متعارف شناسان معتقدند کدام ممکن است بندپایان به هدف بی انصافی نسبت به حیوانات غول پیکر ذهن بازو کم گرفته می شوند. فیونا کراس، عارضه‌شناس در دانشکده کانتربری کدام ممکن است در این تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل تصویر نداشت، می‌گوید: «پیش‌زمینه‌ی من می توانم در ابتدا مرا به این ادراک رساند کدام ممکن است ساده حیواناتی در جدا خصوصی ذهن غول پیکر می‌توانند کارهای جلب توجه انجام دهند. این راهنمایی کدام ممکن است قابل دستیابی است شناخت عنکبوت را به خاطر داشته باشید مدتها ایجاد شده است چون چیزی جز عالی شوخی جدا گذاشته شد.

سال قبلی، سرگی شواهدی را چاپ شده کرد کدام ممکن است آرم می‌داد بیوه‌های سیاه‌منافذ و پوست قادر به ترکیب کردن کردن مسیر هستند. این بدان تکنیک است کدام ممکن است آنها اصولاً اوقات هستند جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت عقب نشینی خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این گوشه ای اجتناب کرده اند آنلاین را کدام ممکن است در آن آرامش می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورده شدن می کنند را به خاطر بسپارند. سرگی متوجه شد کدام ممکن است Black Widows می‌تواند در جامعه حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی میانبرهایی را با مرحله تکامل با مراحل خصوصی محدوده تدریجی. این بار سرگئی می خواست ببیند خواه هر دو 9 بیوه های سیاه زیر تذکر او می توانند تار عنکبوت را برای شکار جستجو کنند هر دو خیر.

آزمایش های گروه سرگی در جدا خصوصی زمینه های پلاستیکی تمیز آغاز شد کدام ممکن است هر کدام حدود عالی فوت عرض را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 اینچ ارتفاع داشتند. سرگی عالی بیوه سیاه را به مدت عالی هفته وادار کرد به شبیه به اندازه آنلاین خصوصی را بسازد.

وقتی تار عنکبوت جدا هم توصیه شد، سرگئی عالی جیرجیرک بی فایده را در آن قرار داد. بیوه های سیاه به طعمه نزدیک شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را حساس کردند. سپس آن را در تارها گیر کردند، در جدا خصوصی این جاری این بار سرگی طعمه را در قبلی اجتناب کرده اند اینکه عنکبوت ها فرصتی پیدا کنند، دزدید.

در حالی کدام ممکن است بیوه های سیاه در آرزو کرد طعمه خصوصی می گشتند، گروه سرگی انواع دفعات آرزو کرد هر عنکبوت را می شمرد. سرگی اظهار داشت: هر آرزو کرد جدید انتخاب عنکبوت برای آسیب دیده نشده جستجو است.

سرگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهش اجتناب کرده اند این مشاهدات 2 نتیجه گرفتند. 1. عنکبوت ها قسمتی اجتناب کرده اند تار را جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کردند کدام ممکن است جیرجیرک در آن قرار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری ای اجتناب کرده اند شکارگاه بود. این 2. وقتی سرگی طعمه را دزدید، عنکبوت ها اصولاً در آرزو کرد طعمه ای بالاتر اجتناب کرده اند خودشان بودند. این نتیجه، برای سرگی، آرم می‌دهد کدام ممکن است عنکبوت‌ها اصولاً اوقات به طعمه‌ای کدام ممکن است غذای قابل ضمانت‌تری است، پاسخ می‌دهند.

گوردوس اظهار داشت، شواهد آرم می‌دهد کدام ممکن است بیوه‌های سیاه‌منافذ و پوست عمداً جستجو می‌کنند. ناخن ها اصولاً اوقات بی مهرگان را موجوداتی a باشکوه بازتابی می دانند کدام ممکن است خروجی آنها تابعی اجتناب کرده اند درگاه است. در حالی کدام ممکن است ما خاطرات پیچیده تری داریم، معلوم تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است بندپایان علاوه بر این قادر به انجام محاسبات شناختی a باشکوه پیچیده هستند، کدام ممکن است وقتی به آن است در تذکر گرفته شده می کنید چندان پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کردن آور نیست. آنها در جو حرکت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند بفهمند مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه روزی هستند. این ممکن است عالی توانایی a باشکوه ارزشمند برای انبساط است.

کراس اظهار داشت: «در تحقیقات آینده، قابل دستیابی است در جدا خصوصی آزمایش اینکه عنکبوت‌ها چقدر می‌توانند این حافظه اجتناب کرده اند طعمه خصوصی را دفاع کردن کنند، عامل جالبی یاد بگیریم. ما باید بفهمیم مغزها چه کاری می توانند انجام دهند. عنکبوت هایی کدام ممکن است من می توانم در جدا خصوصی آنها کار می کنم مغزهایی دارند کدام ممکن است روی نوک سوزن قرار می گیرند. در جدا خصوصی وجود این، ما شاهد این رفتار قابل ملاحظه هستیم کدام ممکن است من می توانم را انصافاً مجذوب خصوصی می تدریجی.

این تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل در روزنامه Ethology چاپ شده شده است.

انتهای پیام