گناه {نکردن} به همین دلیل نگرانی جهنم به معنای افتخار داشتن فطرت پاک نخواهد بوددر داخل اسلام بر مواظبت به همین دلیل دل تأکید قابل توجه شده است، مصرف کننده مشروبات الکلی به همین دلیل نگرانی جهنم جایز نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به آبروی مردمان ندارد، منطقی علاقه مند به به شرب خمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسق است. این شدید کشنده ای است به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است ذات انسان ادامه دارد پاک نشده است، به {جایی} بروید کدام ممکن است ناسالم، ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده را رفیق داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، در داخل دعای روز {یازدهم} ماه مبارک رمضان چنین آمده است:

به تماس گرفتن خدا
«خداوند خواهید داشت را به نیکی رفیق دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی بر او می رود خودداری کنید است.

«خدایا مرا دوستدار نیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنفر به همین دلیل بدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناه قرار ده. نیکی به خویشاوندان فقیر پشتیبانی کن. خدایا کاری کن کدام ممکن است من خواهم کرد به همین دلیل فسق را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناه متنفرم. خواه یا نه {کسی} می‌تواند به همین دلیل گناه متنفر باشد یا نباشد؟» چشمانت.”

حجت الاسلام والمسلمین مجید سینایی درک بخش همراه خود روشن سازی «خدایا همراه خود نیکوکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکار عشق کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فحشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی را به او می رود نماد بده.» ایشان می فرمایند: بسیار مهم ترین نیمه این دعا همین نیمه دعاست، در همه زمان ها محبوب مورد پسند انسان هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن خواهد شد {اهمیت} می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل آن خواهد شد به درخواست شده است های شخصی می توسعه.

وی شکسته نشده داد: در داخل اسلام کلمه زیادی به رسیدگی مرکز شده است، به همین دلیل مصرف کننده مشروبات الکلی برای انسان به همین دلیل نگرانی جهنم جایز نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به آبروی مردمان ندارد، با این وجود علاقه مند به به مصرف کننده مشروبات الکلی ممکن است وجود داشته باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بداخلاقی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ادامه دارد شدید کشنده ای است.» در داخل حقيقت ذات او می رود ادامه دارد پاك نيست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درست است} كه به جهنم نمي رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهشت ​​مي رود، با این وجود بهشت ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهنم اسارت بدهي مشخص شده نيست.

درک بخش تاکید کرد: نیاز به به مرحله ای برسیم کدام ممکن است شر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکی را رفیق داشته باشیم. در حقیقت، اگر مبدأ ماده موضوع در داخل انسان نوسان می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منشأ فعل در داخل انسان، امور را انتخاب کنید و انتخاب کنید افعال قدردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درست است}، این نکته شدید مهمی است تربیت اسلامی به آن خواهد شد کلمه شده است.

حجت الاسلام والمسلمین سینا ذکر شد: ایده ها مردمان نیاز به به سمتی برود کدام ممکن است مثلاً من خواهم کرد به همین دلیل مخالفت همراه خود مقررات بدم می آید 9 به همین دلیل نگرانی مجازات، منطقی به همین دلیل دستور تخلف متنفرم. . همه شما نیاز به نظم را در داخل مسکن شخصی رعایت کنند به همان اندازه همه شما ما آرام باشیم. انسان معقول معطوف به اخلاق است 9 انحراف، تربیت باید همیشه اینگونه باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این بسیار مهم برسیم.

انتهای پیام