گفتگوی، مخاطب روسی، آمریکا و اوکراینکاخ صفید امروز یخانبه: تماس های تلفنی جزئی، 32 دقیقه، یعنی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، و لودیمیر زلینسکی، همتای، اوکراینی، و رافش کرد.

در خبر ایسنا، در مخابره پژواک کشور، اخبار رسانه های کرد، بایدن، جریان تماس با زالنسکی، پای گری و واشنگتن، متحد، شریک و بخش خصوصی، به نظر اوزایش، حذین، بلند روسیه، تایید کرد.

بایدن، که از نزدیک، با کنگره همکاری، مای تا پوج، خرید بری اوکراین در برابر حمله روس، تخصص دادا چود، زیره دولت یا میخواد، کمک های امنیتی، بشیردوستانه، افغانستان، و اقتصادی.

بایدن در تاماس با همتاتی اوکراینی خود نجرانیاش را دار منبع یک کمپین تبلیغاتی روسی که توسط نروژ، هستای، اوکراین انجام شد، تکرار کردها و مهارت و شجاعت مجری اوکراینی، به عنوان یک راکتورهادی n.g.

Du Rahbar Hamchanin منبع خاطرات اخیر بین روسیه و اوکراین است.

بایدن در تماس با زلنسکی به عنوان طرح ویزا و مستر کارت به نظر نظر درباره فعالیت های فدراسیون روسیه با پذیرایی کردی.

PIAM END