ذکر شد‌وگوی تلفنی شویگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آکار کسب اطلاعات در مورد وضعیت امور اوکراینوزیر حفاظت روسیه همراه خود همتای ترکیه‌ای شخصی کسب اطلاعات در مورد وضعیت امور اوکراین به صورت تلفنی ذکر شد‌وگو کرد.

به گزارش ایسنا، سرگئی شویگو، وزیر حفاظت روسیه در امروز سه‌شنبه همراه خود خلوصی آکار، وزیر حفاظت ترکیه علاوه بر این امتیازات انسانی، فقط در مورد وضعیت امور اوکراین بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگو کرد.

وزارت حفاظت روسیه در داخل بیانیه مطبوعاتی‌ای کدام ممکن است در امروز چاپ شده شده است، معرفی شد: در داخل گذشته تاریخی دوم ماه جاری (در امروز سه شنبه) بین وزیر حفاظت روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر حفاظت ترکیه کسب اطلاعات در مورد ساختار ترکیه برای رفع فاجعه اوکراین به صورت تلفنی بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی شد.

{در این} بیانیه مطبوعاتی آمده است: 2 طرف {در این} تصمیم تلفنی به بررسی اجمالی اوضاع کنونی اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسایل انسانی پرداختند.

انتهای پیام