گزارش به کاهش شکاف صندلی ها در داخل استانداردهای راه اندازی {هواپیما} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هواپیما}


شفق مقرون به صرفه ما – به کاهش شکاف صندلی در داخل فاز سیستم اقتصادی {هواپیما} یکی از آنها در نظر گرفته مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراضات {مسافران} بود، با این وجود این اعتراض در داخل ایام کرونا، اجرای پروتکل شکاف اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش 60 درصدی {مسافران} بهبود چشمگیری داشت. {مسافران}. قابلیت.
{عکس} های معرفی شده شیفته {مسافران} به خوبی نمایشگاه ها کدام ممکن است {مسافران} گاه گاهی در داخل ردیف صندلی ها می نشینند. با این وجود اصلاح ردیف صندلی ها در داخل {هواپیما} به دلیل عادی خاصی تبعیت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} این الزامات را نادیده گرفت.

به گزارش شفقنا به دلیل ایلنا، به کاهش شکاف صندلی در داخل فاز سیستم اقتصادی {هواپیما} یکی از آنها در نظر گرفته مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراضات {مسافران} بود، با این وجود این اعتراض در داخل ایام کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای پروتکل شکاف اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش {مسافران} همراه خود 60 نفر بهبود چشمگیری داشت. شانس قابلیت مسافر: شنیده ها حاکی به دلیل آن خواهد شد است کدام ممکن است {مدیران} نمایندگی های هواپیمای پرواز برای جبران به کاهش پذیرش مسافر در نتیجه قابلیت حمل، صندلی اضافه کرده اند.

عکس ها ارسالی به دلیل سوی {مسافران} برای خبرگزاری ایلنا به خوبی نمایشگاه ها کدام ممکن است {مسافران} گاه گاهی در داخل ردیف صندلی ها می نشینند. با این وجود اصلاح ردیف صندلی ها در داخل {هواپیما} به دلیل عادی خاصی تبعیت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} این الزامات را نادیده گرفت.

منصفانه مقام صنفی {در این} زمینه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار مقرون به صرفه دانستن درباره به کاهش شکاف صندلی های مسافر در داخل {هواپیما} ذکر شد: ایلنا وی ذکر شد: هیچ شرکتی {نمی تواند} خودسرانه انواع صندلی های {هواپیما} را اصلاح دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع چیدمان صندلی ها بر مقدمه تقاضا خریدار تصمیم گرفته می شود.

وی همراه خود خاص اینکه اصلاح ردیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع صندلی ها ممکن است بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثبات {هواپیما} را تحمل تاثیر قرار دهد، یکپارچه داد: {هر} شرکتی ممکن است چینش صندلی ها را اصلاح دهد با این وجود {هر} تغییری نیاز به همراه خود تایید گروه هواپیمای پرواز ملت باشد یا نباشد. به توضیحات مقرون به صرفه ممکن است علاوه بر این در میان ایرلاین ها بخواهند انواع صندلی های {هواپیما} را بهبود دهند هر دو نیمه فرست گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیزینس را لغو کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندلی های اکونومی را گزینه جایگزین برای آن خواهد شد کنند، با این وجود ابتدا نیاز به به دلیل نمایندگی هواپیمای پرواز مجوز گرفته شود. این انتخاب برای کل شما سویه ها اثیری اعمال نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً نمایندگی‌هایی کدام ممکن است بلیط‌های شخصی را {عمدتا}ً به صورت استخدام می‌فروشند، برای این تقاضا‌ها اقدام کنند.»

تذکر رئیس گروه هواپیمای پرواز کشوری دانستن درباره فرصت به کاهش شکاف صندلی‌های {هواپیما} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود انواع صندلی‌ها

ممکن است همچنین «محمد محمدی فازرئیس گروه هواپیمای پرواز کشوری در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار مقرون به صرفه ایلنا وی در داخل خصوص احتمالات به کاهش شکاف بین صندلی های {هواپیما} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود انواع صندلی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض {مسافران} {در این} زمینه ذکر شد: صندلی {هواپیما} را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی آن خواهد شد دارای الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریل های مشخصی است. انواع صندلی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیدمان {هر} {هواپیما} بر مقدمه مانکن {هواپیما} آن را به راه بدنه {باریک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عریض کاملاً متفاوت است با این وجود هیچ منصفانه به دلیل ایرلاین ها به دلیل استانداردهای سازنده این هواپیماها عدول {نکردند}.

وی یکپارچه داد: در داخل {هر} نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرلاینی کدام ممکن است واقعاً احساس کردیم تخلفی رخ دانش است، بررسی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فنی از واقعی مشارکت در دادیم. گروه هواپیمای پرواز ممکن است همچنین هواپیماهای پرانرژی را به صورت هر روز رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی کردن فنی می تدریجی.

معاون وزیر راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی ذکر شد: به دلیل کل شما {مسافران} خواهشمندیم در داخل صورت عدم رعایت ضوابط شرکت کردن بحث و جدال فضای بین صندلی ها مراتب را به گروه هواپیمای پرواز اطلاع دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلفات دیده نشده را به گروه اطلاع دهند به همان اندازه ما وارد حرکت شویم. “

محمدی فاز تاکید کرد: در واقع گزارشی {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه صندلی ها بیرون به دلیل عادی چیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای مسافت رعایت نشده است، ادامه دارد به گروه هواپیمای پرواز نرسیده است.