گزارش عنوان آزمون دفتر ارائه دهندگان الکترونیک حقوقی اجتناب کرده اند فردا اذیت کردن تبدیل می تواندوسط آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اطلاعیه ای اجتناب کرده اند گزارش عنوان آزمون صدور مجوز محل های کار ارائه دهندگان الکترونیک قانونی به مدت منصفانه هفته در محل قرارگیری گروه سنجش خبر داد.

به گزارش ایسنا، اطلاعیه وسط آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اطلاعات دادگستری به رئوس مطالب زیر است:

«بر اندیشه آیین نامه اجرایی محل های کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط ارائه دهندگان الکترونیک قضایی، اقدامات اجباری برای برگزاری آزمون صدور مجوز محل های کار ارائه دهندگان الکترونیک قضایی بالا دادن شده است.

بر اندیشه بند الف ماده چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت آیین نامه اجرایی محل های کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات ارائه دهندگان حقوقی الکترونیک، آزمون صدور پروانه محل های کار ارائه دهندگان الکترونیک حقوقی 3 آذرماه سال جاری در امکانات استان های در سرتاسر ملت برگزار تبدیل می تواند. این آزمون اجتناب کرده اند طریق گروه سنجش آموزشی ملت به تخفیف با www.sanjesh.org اجتناب کرده اند فردا اذیت کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت منصفانه هفته یکپارچه دارد.

کلیه نامزدها می توانند در مهلت تصمیم گیری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بررسی شرایط عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی رقیب آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات اجباری در آزمون گزارش عنوان کنند.

تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ الحاق به مبانی اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ التزام به دین مبین اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید التزام قابل انجام به احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق اسلامی; از تکل اثبات لیسانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً در قلمرو های مرتبط در جدا خصوصی حقوق، فقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقه اجتناب کرده اند دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اثبات دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً اجتناب کرده اند حوزه های علمیه در جدا خصوصی حداقل 24 سال سن. از تکل مقوا ترخیص خدمت هر دو معافیت دائم اجتناب کرده اند خدمت تعهد برای داوطلبان شخص، با مرحله ریختن دائم اجتناب کرده اند ارائه دهندگان دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمومی. از تکل شهادت دادن توانایی کامپیوتر اجتناب کرده اند مراجع اصلی، نداشتن سابقه کیفری محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وابستگی به چرخ دنده مخدر اجتناب کرده اند جمله شرایط عمومی نامزدها می باشد.

1- تصویر در آزمون تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب حداقل 70 سهم معدل برای 1 سهم اجتناب کرده اند معدل بالاترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید این 2- از تکل حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان اثبات لیسانس هر دو 2 مرحله حوزوی. ، 2 سال برای دارندگان اثبات کارشناسی ارشد هر دو مرحله سه سمینار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سال برای دارندگان اثبات دکتری تخصصی هر دو مرحله 4 سمینار اجتناب کرده اند شرایط ویژه داوطلبان است.

چرخ دنده آزمون عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی این آزمون کدام ممکن است به صورت تستی می باشد برای ادغام کردن:

1- ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد نگارش ضریب 1

این 2- مبانی مدنی (قواعد عمومی قرارداد – شروط مندرج در عقد – سقوط تعهدات – تعهدات غیر قراردادی – مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف – عقود معین – ضمان – نکاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاق، اشکال این 2).

3-دادرسی مدنی (جدا از داوری) اشکال 3

4- مبانی آیین دادرسی کیفری این 2

5- حقوق جزای عمومی (قواعد عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعارف جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق جزای خاص (جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم علیه امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری عمومی) اشکال این 2.

6- حقوق عمومی 1 (حقوق کار – حقوق اساسی – حقوق گزارش) اشکال این 2

7- حقوق عمومی این 2 (مبانی تشکیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین دادرسی دیوان عدالت اجرایی – آیین نامه اجرایی محل های کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان دیجیتال حقوقی) ضریب این 2.

هشت- حقوق تجاری (اسناد تجاری) در این 2 ضرب تبدیل می تواند.

این آزمون چهارم آذرماه سال جاری در در سرتاسر ملت برگزار تبدیل می تواند.

انتهای پیام