گزارش عملیات پوشش مالی


شفق ارزان ما – با اشاره به زاویه نقدینگی موسسه مالی مرکزی موجود در بازار بین بانکی، سناریو عملیاتی موسسه مالی مرکزی در داخل هفته جاری، قیمت کاهش یافته ای برای گرفتن {بوده است}. بر این ایده، موسسه مالی عملیات {بازار} آزاد را در داخل کپک قرارداد بازخرید به مبلغ 940 هزار میلیارد ریال تحمیل کرد.

گزارش عملیات پوشش مالی (15 آوریل 1400) به رئوس مطالب {زیر} است:

موسسه مالی مرکزی در داخل چارچوب {مدیریت} نقدینگی می خواست موجود در بازار بین بانکی به ریال، عملیات {بازار} آزاد را به صورت هفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موردی مشارکت در می دهد. گفتن سناریو عملیاتی این موسسه مالی ({خرید} هر دو تخلیه توسط ابزارهای در دسترس) بر ایده پیشگویی کردن سناریو نقدینگی موجود در بازار بین بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف به سمت به کاهش نوسانات هزینه {بازار} بین بانکی حول هزینه عملکرد، تخلیه اطلاعیه در داخل سامانه {بازار} بین بانکی. پس به همین دلیل این اطلاعیه، موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکز اعتباری غیربانکی می توانند با هدف به {مدیریت} نقدینگی موجود در بازار بین بانکی اقدام به قرار داده سفارش توسط سامانه {بازار} بین بانکی کنند.

موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در داخل روزهای شنبه به همان اندازه چهارشنبه همراه خود افتخار داشتن اوراق بهادار دولتی اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کپک قرارداد بازخرید همراه خود کمتر از قیمت درآمد (۲۲%) به همین دلیل رهن‌های دوره ای (خریداری شده نمره اعتبار همراه خود اطمینان موسسه مالی مرکزی) استفاده بیشتر از کنند. .