گروه ملل: گفتگو در جدا خصوصی طالبان تنها راه پیش روی افغان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت در مرحله بین المللی استفرستاده ویژه گروه ملل متحد برای افغانستان ذکر شد کدام ممکن است گفتگو در جدا خصوصی افسران طالبان برای افغانستان کلیدی است از وضعیت انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی در افغانستان همچنان رو به وخامت است.

به گزارش ایسنا، رامس الکبروف، مشاور ویژه گروه ملل در امور افغانستان نیز در نشست شورای امنیت گروه ملل متحد تصدیق شد: حقوق اساسی بشر در جدا با آزادی از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها در این ملت اجتناب کرده اند سوی افسران، افسران افغانستان است. طالبان از نزدیک محدود شدند.

به مشاوره این مقام کدام ممکن است ریاست هیئت گروه ملل متحد در افغانستان را نیز بر عهده دارد، ناخن ها افغانستان در جدا خصوصی ویرانی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی گذراندن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مستمر در جدا خصوصی افسران قابل انجام این ملت حیاتی است.

وی ذکر شد: “ما راضی شده ایم کدام ممکن است راهبرد آسیب دیده نشده همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو تنها راه پیش روی ناخن ها کشتی کردن دیده افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امنیت جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله بین المللی است.”

مشاور ویژه گروه ملل متحد در افغانستان علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است هیئت گروه ملل در جدا خصوصی طالبان همکاری می تنبل به شبیه به اندازه پیش دهانه بینی پذیری روابط آنها را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آرزو کرد مراجعه به را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت سیاسی باشد.

به مشاوره این مشاور، اقتصاد افغانستان اجتناب کرده اند ماه اوت سال جاری 30 به شبیه به اندازه چهل نسبت نوزاد شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است نرخ بیکاری در سال جاری به چهل نسبت برسد. فقر ممکن است به نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت نسبت نیز برسد.

این دیپلمات افزود: مشکل های پیش روی ما قابل ملاحظه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری بیشتری می طلبد. در جدا خصوصی این جاری ما باید آن را تحمل کنیم.

انتهای پیام/