گروه‌های جهادی در داخل سرمایه گذاری‌های معطل پیمانکار استفاده بیشتر از شوندایسنا/همدان فرماندار ویژه ملایر هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری را {حلقه} مفقوده ورزش‌های جهادی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطرح کرد: نیاز به همراه خود هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت در امتداد طرف گروه های جهادی، لشگرهای جهادی داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل گروه‌های جهادی در داخل سرمایه گذاری‌های معطل پیمانکار استفاده بیشتر از کنیم.

به گزارش ایسنا، سلمان اسماعیلی روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در داخل اجتماع گروه‌های جهادی شهرستان ملایر به دلیل جهادگرانی این صحنه حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجر روی آجر می گذارند بعنوان مجاهد فی سبیل الله یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاب به آن خواهد شد‌ها ذکر شد: خواهید داشت جهادگران به دلیل عبارت الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان انقلاب حمایت می کنید.

اسماعیلی همراه خود خاص اینکه تعیین کنید {کار} خواهید داشت {کار} باکلاس نباید باشد با این وجود در واقع {کار} باکلاس می کنید، افزود: خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان محله کدام ممکن است بخشی به دلیل آن خواهد شد قابل انتساب به تحریم ها، ناکارآمدی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدعمل کردن بوده، به عملیات روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شبانه روزی} دشمن درهم پیچیده است.

وی هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری را {حلقه} مفقوده ورزش های جهادی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطرح کرد: نیاز به همراه خود هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت در امتداد طرف گروه های جهادی، لشگرهای جهادی داشته باشیم.

فرماندار ویژه ملایر در داخل یکپارچه مطرح کرد: عملکرد دشمن اینجا است کدام ممکن است ۴۳ 12 ماه حضور کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر برکت انقلاب اسلامی را همراه خود فاجعه کارآمدی مساوی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام را ناکارآمد جلوه دهد کدام ممکن است فاجعه آن خواهد شد بر اقشار خیلی کمتر برخوردار محله تأثیر خواهد گذاشت.

اسماعیلی همراه خود تاکید بر اینکه ما در داخل از ماموریت ها اتصال باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نداشتیم، اظهار کرد: {کار} خواهید داشت جهادگران حفاظت مقدس به دلیل انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان انقلاب است.

فرماندار ویژه ملایر {کار} جهادی را {بن بست} شکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدآفرین دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کرد: در نظر گرفتن جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور {دلنشین} خواهید داشت جهادگران همه شما امتیازات را رفع می تنبل.

وی همراه خود تاکید بر نیاز فراهم سازی حضور حداکثری، توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه تا حدودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی گروه‌های جهادی در داخل شهرستان، ذکر شد: نیاز به {شرایط} را برای حضور گروه‌های جهادی در داخل از سرمایه گذاری‌ها کدام ممکن است معطل پیمانکار است، فراهم کنیم.

اسماعیلی در داخل فاز یکی دیگر تصریح کرد: در امروز معیشت افراد به معاد آن خواهد شد ها درهم پیچیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای آرزو می کنند {آسیب} زدن به ایمان افراد با استفاده از معیشت آن خواهد شد‌ها هستند.

وی همراه خود تاکید بر اینکه همراه خود هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت نخواهیم گذاشت چنین اتفاقی در داخل ملایر بیفتد، افزود: خوش شانس شهرستان ملایر آن را به راه برخورداری به دلیل خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادگران آبرومند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} اقدامات موثری را مشارکت در خواهد داد.

فرماندار ویژه ملایر همراه خود خاص اینکه {در این} بهترین راه ما در امتداد طرف خواهید داشت جهادگران هستیم، ابراز امیدواری کرد: افراد شهرستان سبک شیرینی گروه‌های جهادی را بیش به دلیل قبلی واقعاً احساس خواهند کرد.

نیاز به رزمایشی پر شور هدف به سمت دلگرمی افراد برگزار شود

در داخل یکپارچه امام جمعه ملایر به دلیل امیرالمومنین (ع) بعنوان مجاهد فی سبیل الله در داخل منطقه ارتش، ارزان، عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت رسانی یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ما نیز بعنوان شیعه آن خواهد شد حضرت نیاز به پیرو ایشان باشیم.

حجت الاسلام محمدباقر برقراری همراه خود تاکید بر نیاز برگزاری خوب رزمایش پر شور در داخل درجه شهرستان هدف به سمت دلگرمی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد ورزش های جهادی گروه های جهادی، تصریح کرد: طبق وعده خداوند اگر {کسی} باری به دلیل دوش افراد بردارد، پاداش این {کار} خیر ۷۰۰ برابر به او می رود بازمی‌گردد.

برقراری همراه خود خاص اینکه افراد اهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیال خداوند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} برای اهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیال خداوند، بیگانه نباید باشد، افزود: دستگیری به دلیل دیگران عظیم ترین عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت در کمال است.

وی آرزو کرد ایجاد ظرفیت های افرادی شد کدام ممکن است می توانند {در این} رزمایش برای مردم کدام ممکن است پناهی غیر به دلیل خداوند ندارند، بالا پناهی راه اندازی کنند.

برگزاری رزمایش عظیم گروه های جهادی در داخل ملایر 

پاسخگو برای بسیج سازندگی سپاه ناحیه ملایر نیز به دلیل برگزاری رزمایش عظیم گروه های جهادی در داخل شهرستان به دلیل ۱۷ به همان اندازه ۲۴ اردیبهشت ماه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} رزمایش اقدامات ارزنده جهادگران را به {نمایش} خواهیم گذاشت.

حمیدرضا آقا بیگی ممکن است همچنین به دلیل اعزام گروه‌های جهادی برای توسعه ۱۰۰ واحد مسکونی برای مردم تحمل محافظت کمیته کمک امام خمینی (ره) همراه خود همکاری کمیته کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد مسکن خبر داد.

پاسخگو برای گروه جهادی شهید همت بخش از دوام بسیج امام حسن مجتبی(ع) نیز یکپارچگی گروه‌های جهادی را کار کردن غالب تعمیر مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت ها نیازمندان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: گروه‌های جهادی همراه خود بیشترین استفاده را ببرید قابلیت بسیج محله پزشکان پزشکی در داخل بخش بهداشت هر دو بیشترین استفاده را ببرید معمار، گچ {کار}، جوشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اقدامات موثری در داخل زمینه سازندگی در داخل {مناطق} {حاشیه} کلان شهر مشارکت در اطلاعات است.

داوود چهاردولی در رابطه با توسعه 2 باب منزل مسکونی در داخل روستای توچغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله نفت سیاه در داخل ایام نوروز مشتاق در مورد جهادگران، اضافه کرد: 12 ماه قبلی معامله بسته‌های معیشتی به مبلغ خوب میلیارد تومان همراه خود پشتیبانی خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته کمک امام خمینی (ره) تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین نیازمندان dishing out شد.

انتهای پیام