گردهمایی زیارتگاه بارترخبرنگار ایسنا خراسان شمالی در داخل مسابقه استانی ابوذرایسنا/ خراسان شمالی خبرنگار، ایسنا، خراسان شمالی، دار مسابقه، استانی ابوذر، دارنده ضریح کفن دفنی.

به تماس گرفتن گذرش ایسنا عجیب ترین قهرمانی بخش عصیب مقام رفیع اجتماعی زیارتگاه بارتر را ششمین مسابقه رسنه مخصوصاً ابوذر خراسان شمالی گین کانادا.

مقام برتر در داخل كجا شیفته فاز «همسفر» در داخل اختيار عاصب، بالاترين جايگاه اجتماعي، بزرگترين قهرماني را انتخاب کنید و انتخاب کنید نيز توفيق موفقيت او می رود به آن خواهد شد مرتبط است؟

دار جشنوارا استانی ابوذر 320 ضربه ارسنه خراسان شگفت انگیز قرار داده شاده شمال بود کا 22 نفر در داخل فاز مرتفع کاملاً متفاوت مقام شگفت انگیز پرتر را خرید کرندند.

مسابقه رسنهای ابوذر خراسان شمالی همراه خود ماهواری عصر پشتیپانیها، مانی زداییها، دوئل همراه خود آسبهای اجتماعی، زرفیثای کاشاورزی آستان، دستواردهای خوب کودتای اسلامی، امتیازات 2 طبقه اصحاب رسنه، بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشدیم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوائوس.

PIAM END