گارانتی کلیه کالا سایپا 3 12 ماه می باشد یا نباشد


شفقنا الحسدی – سایپا در داخل راستای رعایت انتخاب ها هشت گانه رئیس جمهور، مدت زمان گارانتی تمامی کالا تمیز کردن با 3 12 ماه (60 هزار کیلومتر) بهبود می دهد.

به گزارش شفقناحسدی، سید محمدرضا موسوی فقط در مورد ارتقای مرحله ارائه دهندگان: ارتقاء.

وی همراه خود خاص اینکه شاخص کیفی خودروهای تأمین شده {در این} توالی رو به تقویت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو در داخل ماه های بلند مدت یکپارچه ممکن است داشته باشد، افزود: به همین دلیل 12 ماه قبلی گارانتی {خودرو} شاهین 3 12 ماه هر دو 60 هزار کیلومتر اندیشه در مورد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای خودروی نه است. محصولاتی کدام ممکن است امسال تحمیل می تواند مدیرعامل گروه پس به همین دلیل تخلیه سایپا تصدیق شد: امسال گارانتی سایر کالا به همین دلیل جمله تیبا، سینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویک به سه 12 ماه هر دو 60 هزار کیلومتر افزایش خواهد یافت. این قانون سرانگشتی پس به همین دلیل پایان دادن الزامات قابل مقایسه با بهبود فاصله گارانتی برای اتومبیل.

منبع مفید: تسنیم