کیف اصل تخلیه بلافاصله ساکنان اجتناب کرده اند دونتسک را صادر کردافسران کیف اصل تخلیه بلافاصله افراد اجتناب کرده اند مناطقی اجتناب کرده اند جمهوری خودخوانده خلق دونتسک را کدام ممکن است باقی مانده است تحمل مدیریت نیروهای اوکراینی است، صادر کرد. به مشاوره معاون نخست وزیر اوکراین، تامین گرمایش ساکنان این قلمرو در ماه های خنک امکان پذیر نیست است.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری راشا تودی، ایرینا ورشچوک، معاون نخست وزیر اوکراین کدام ممکن است رئیس “وزارت اتحاد مجدد سرزمین های اشغالی مختصر مدت” نیز هست، روز شنبه اظهار داشت کدام ممکن است به هدف ضعیف سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز کردن فشرده برداشتن انرژی الکتریکی، “قلمرو دونتسک از طریق شکاف “در زمستان، گرمایش وجود نخواهد داشت، را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً حدود 200000 به شبیه به اندازه 220000 ساکن باید خانه های خصوصی را توقف کنند.”

وی اظهار داشت: در قلمرو دونتسک مطلقاً سوخت وجود ندارد، تمام سویه ها لوله گازی کدام ممکن است قابل بازیابی بودند بازیابی شدند، در جدا خصوصی این جاری متأسفانه دشمن تعداد زیادی هر چیزی را کدام ممکن است به خوب و دنج کردن افراد در زمستان کمک می تدریجی، اجتناب کرده اند بین می برد.

به گزارش راشا تودی، حتی در قبلی اجتناب کرده اند آغاز نبرد در اوکراین، قلمرو دونتسک کیف را به هدف توصیه زیرساخت های غیرنظامی متهم کرد. در جدا خصوصی آغاز این عملیات، بمب گذاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتهامات متقابل عمق گرفت.

به مشاوره معاون نخست وزیر اوکراین، تخلیه خانه ها تعهد تک تک اعضای بزرگ شده خانواده است. وی تاکید کرد: تعیین شده است چون مثال در قلمرو دونتسک پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جفت هزار کودک موجود است. آنها باید تخلیه شوند از در زمستان با منافذ و پوست از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی می خیلی شبیه با.

به مشاوره وی، اصل تخلیه تحمل فشار بر مقدمه اصول اوکراین منتفی است، در جدا خصوصی این جاری کسانی کدام ممکن است اصرار به ماندن دارند باید سندی را امضا کنند کدام ممکن است تأیید می تدریجی اجتناب کرده اند مجازات ها انتخاب خصوصی انصافاًً آگاه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی مناسب آن را بر عهده می گیرند. جدا از این، قلمرو Zaporizhia کدام ممکن است شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 سهم اجتناب کرده اند زیرین های خصوصی را با منافذ و پوست سوخت دارد، احتمالاً هدف بعدی برای تخلیه به احتمال بیش از حد خواهد بود.

روز جمعه، افسران کیف اجتناب کرده اند قالب این وزارتخانه برای تحمیل عالی وسط توافق تماشا بر تخلیه اجتناب کرده اند قلمرو دونباس حمایت کرد.

افسران کی‌یف در ادعا‌ای ادعا کرد: دونتسک اکنون در آستانه عالی فاجعه انسانی است. خصومت ها در آنجا یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت ها ویران شده است. افراد 9 تنها در هر دوم در جدا خصوصی خطر قرار تکل اختراع نشده منقل مواجه هستند، اما جدا از این در زمستان در غیاب آفتاب، از گرما، دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی خشمگین ماندن آسان نخواهد بود. راه تعمیر تخلیه است.

به گزارش رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز روز شنبه اجتناب کرده اند انتخاب دولتش برای تخلیه تحمل فشار قلمرو دونتسک در شرق این ملت خبر داد.

وی علاوه بر این در سخنرانی تلویزیونی خصوصی در شنبه ساعت شب اظهار داشت کدام ممکن است تعداد زیادی هزار نفر باقی مانده است در مناطق نبرد در در سرتاسر قلمرو دونباس هستند کدام ممکن است باید تخلیه شوند.

زلنسکی اظهار داشت: «بدون در نظر تکل انواع افراد اکنون قلمرو دونتسک را توقف کنند، ارتش روسیه اشخاص حقیقی کمتری را خواهد کشت. غرامت به این ساکن تیز کردن تبدیل می تواند باشد. خیلی ها اجتناب کرده اند قدم گذاشتن امتناع می کنند، در جدا خصوصی این جاری باید انجام شود. اگر می توانید در جدا خصوصی کسانی کدام ممکن است باقی مانده است در مناطق نبرد دونباس هستند صحبت کنید. لطفا آنها را راضی کنید کدام ممکن است قدم گذاشتن حیاتی است.

انتهای پیام