کولر در سال های بروزترین tp-date به حد خواستن وارد خوزستان نشده استایسنا/ خوزستان دستیار نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا خوزستان ذکر شد: کولر در سال های بروزترین tp-date به اندازه خواستن وارد استان نشده است.

بهرام جباری در مونتاژ ترتیب بازار خوزستان کدام ممکن است آنها 20 تیرماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه در سال های بروزترین tp-date کولر گازی بر مقدمه خواستن وارد استان نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر حتی قیمت بنزین کولر گازی نیز افزایش خواهد کشف شد. به میزان قابل توجهی مرتفع است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در جاری حاضر قیمت بنزین سرماخوردگی کننده اجتناب کرده اند این 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصد هزار تومان به شبیه به اندازه 6 میلیون تومان مرتفع است اطمینان حاصل شود کدام ممکن است کدام ممکن است قیمت گازکشی کولر منصفانه بار به بیش اجتناب کرده اند سه میلیون تومان مرتفع است.

معاون نظارت گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا خوزستان ذکر شد: در سال 1396 قیمت رادیاتور 30 ​​هزار تومان بود، حدود 3 میلیون تومان در جدا خصوصی این جاری اکنون قیمت گازرسانی رادیاتور به این قیمت رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع برای انواع زیادی از اجتناب کرده اند ناخن ها ضرر ساز شده است. .

جباری در جدا خصوصی اشاره به راهنمایی بحث واردات کولر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت این محصول در بازار خوزستان، ذکر شد: برای واردات کولر به استان باید اجتناب کرده اند قابلیت قلمرو آزاد اروند استفاده شود به شبیه به اندازه در دسترس بودن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 مهم باشد. محصول برای خوزستانی ها قابل افزایش در بازار است.

وی در خصوص تخصیص کولرهای فعلی در اختیار گروه املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات، آسیب دیده نشده داد: این کولرها ادعا به به گروه های مختلف اجتناب کرده اند جمله بهزیستی، کمیته کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ادارات دولتی تخصیص یابد. بعد از همه اگر اجتناب کرده اند استان خارج نشوند.

معاون نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا خوزستان ذکر شد: می خواست است این کولرهای فعلی در اختیار گروه های املاک در فعلی در استان meting out شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در جدا خصوصی گروه تعزیرات همکاری می کنیم به شبیه به اندازه چنین اتفاقی رخ ندهد. کولرهای خارج شده اجتناب کرده اند استان

انتهای پیام