نوزاد خلوت در داخل شیرخوارگاه خیریه تبریز در داخل آذربایجان ژاپنی بستری شدایسنا/ آذربایجان ژاپنی مدیرکل بهزیستی آذربایجان ژاپنی به دلیل پذیرش نوزاد خلوت در داخل تبریز در داخل شیر آب پرورشگاه استان خبر داد.

دکتر فرگل الصحاف در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگاران به تشریح ماده موضوع کودک نوپا خلوت در داخل جهان گالشهر تبریز تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کودکی در داخل جهان گالشهر تبریز خلوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر به عیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوش استان دوباره کاری شده است.

وی افزود: این نوزاد 2 روزه هم اکنون در داخل مهدکودک استانداری در داخل سلامت رادیکال به حرکت می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان پارسا برای این نوزاد تصمیم گیری در مورد شد.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع پروتکل های مراقبتی به دلیل {نوزادان} خلوت در داخل جاده، در داخل اولیه گام سلامت نوزاد، نظارت بر وضعیت امور جسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی کودک نوپا شیفته همیاران کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مرتبط} در داخل مهد احسان ثابت است.

انتهای پیام