کمیته انطباق گلوگاه تخفیف با به تخلفات شورای شهر استرئیس گروه شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون امور عمرانی وزارت ملت اظهار داشت: تخلفات شوراها در حلق در کمیته انطباق بازرسی تبدیل می تواند باشد.

مهدی جمالی نژاد در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا. وی در جدا خصوصی اشاره به عملکرد جسورانه بار عمومی در مدیریت شهری از محسوس کرد: به طور شبیه به قدیمی بار انواع زیادی در کلانشهرها به ویژه تهران برای ما a باشکوه حائز اهمیت است. برای حضور در این هدف سعی کرده ایم به کسب کالسکه کمک کنیم. در جاری حاضر در جدا خصوصی 630 واحد کار می کنیم. علاوه بر این در جدا خصوصی استفاده اجتناب کرده اند اوراق مشارکت، خزانه افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های مالی سعی می کنیم در بحث ساختاری قطار شهری به شهرداری ها کمک کنیم.

رئیس گروه شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری های ملت یکپارچه داد: در جدا با این حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بار ریلی باید به حرکت عمومی نیز ملاحظه شود. در این زمینه این سیستم ما این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است در جدا خصوصی کسب اتوبوس، مینی بوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی ناوگان تاکسیرانی، عوامل سطح ضعف بار عمومی را برطرف کنیم. امسال در از تجهیزات بار کارهای خوبی انجام دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2000 تجهیزات اتوبوس نیز خریداری کردیم کدام ممکن است امیدواریم بدون در نظر تکل زودتر به سیستم اتوبوسرانی ملت اضافه شود.

نقض طرفدار ها در کمیته انطباق بازرسی تبدیل می تواند باشد

جمالی نژاد دانستن درباره تخفیف با به تخلفات شوراها نیز به ایسنا اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند گلوگاه های تخفیف با به تخلفات شوراها، کمیته انطباق است کدام ممکن است مصوبات شوراها را رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احصا می تدریجی.

وی افزود: علاوه بر این در صورت وجود تخلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد در جدا خصوصی امور شورا، هیأت های تعمیر اختلاف در استان نیز جدا هم توصیه تعمیر آن هستند. در صورت اعتراض این سوابق داده ها برای تخفیف با به شورای تعمیر اختلاف ملت مطرح تبدیل می تواند باشد. در این مدت تخلفات کاهش یافته است است در جدا خصوصی این جاری همچنان امتحان شده می کنیم تخلفات باقی مانده را به حداقل برسانیم.

دستیار وزیر ملت در امور عمرانی در یکپارچه اظهار داشت: همزمان در جدا خصوصی محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل افسران، شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداران را نیز تحمیل کردیم. ما 38 هزار روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1400 شهرداری داریم کدام ممکن است در جدا خصوصی وجود شرایط دردسرساز مالی در جدا خصوصی کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت وزارت ملت توانستند بی طرفانه شوند. 2 الگوی اجتناب کرده اند این اقدامات خوش بینانه مبانی مالیات بر خوشایند ارزش افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لایحه درآمد ایمن است.

واگذاری 8000 میلیارد تومان اوراق مشارکت انواع زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار عمومی به کلانشهرها

وی افزود: امسال در جدا خصوصی ملاحظه به مانترا امسال کدام ممکن است مونتاژ داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زا است باید در جهت ترتیب داده ها به ثروت حرکت کنیم. شهرهای ما باید کارآفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناورانه باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان پایین میز منتظر شروع نباشند. در جدا با این این اقدامات، در حوزه حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی نیز اقدامات خوبی بالا یافته است. هشت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت انواع زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار عمومی به شهرهای عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار میلیارد تومان به شهرهای کودک در حوزه مالیات بر خوشایند ارزش افزوده تعلق گرفته است. در جدا با این این، امسال اشاره ها خوشایند ارزش افزوده کمک خواهد کرد کدام ممکن است قابل انجام است شهرها اجتناب کرده اند طریق آنها داریم.

انتهای پیام