کلیه گروه‌های دانشگاهی به صورت حضوری برگزار می‌شودایسنا/خراسان رضوی معاون آماده سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش تکمیلی دانشکده آزاد اسلامی مشهد ذکر شد: کلیه گروه‌های دانشگاهی در داخل مقاطع مختلف حضوری است با این وجود گروه‌هایی کدام ممکن است انواع {دانشجویان} آن خواهد شد‌ها بیش به دلیل ۴۰ نفر باشد یا نباشد، غیرحضوری برگزار می‌شود.

دکتر علی‌اصغر یساقی در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود ایسنا در داخل خصوص حضوری شدن گروه‌های دانشگاهی در مدرسه آزاد مشهد اظهار کرد: گروه‌هایی کدام ممکن است انواع {دانشجویان} آن خواهد شد‌ به دلیل ۴۰ نفر معمولاً، به صورت دیجیتال برگزار می‌شود.

وی افزود: حتی می تواند برگزاری گروه‌ها برای بچه های دانشگاه غیرایرانی هم به ۲ صورت است. اگر گروه‌ها همراه خود {دانشجویان} ایرانی باشد یا نباشد، برای بچه های دانشگاه ایرانی حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بچه های دانشگاه غیرایرانی غیرحضوری برگزار می‌شود.

معاون آماده سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش تکمیلی دانشکده آزاد اسلامی مشهد تصریح کرد: انواع {دانشجویان} کارشناسی ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاطع آموزش تکمیلی اندک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این علت گروه‌های دانشگاهی به صورت حضوری برگزار می‌شود. مقطع کاردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسی هم حضوری است، جدا از کدهایی کدام ممکن است انواع {دانشجویان} آن خواهد شد تا حد زیادی به دلیل ۴۰ نفر باشد یا نباشد.

وی مقوله ای کرد: {در این} نرم افزار‌ریزی ملاک ما دروس عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعمومی نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} کدی کدام ممکن است بالای ۴۰ نفر باشد یا نباشد، گروه آن خواهد شد غی حضوری برگزار ممکن است. بعد از همه دروس واقع بینانه به صورت حضوری فراهم کردن ممکن است. بعد از همه نیاز به کلمه داشت با اشاره به {شرایط} کرونا تمام پروتکل‌ها رعایت می‌شود. حتی می تواند وضعیت امور واکسیناسیون {دانشجویان} هم همراه خود توافق حراست دانشکده مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد.   

انتهای پیام