کلنگ احداث پانصد واحد سازمانی نیروی انتظامی در زاهدان کلنگ زنی شد


کلنگ احداث 500 واحد سازمانی نیروی انتظامی در زاهدان کلنگ زنی شد

ایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان معاون هماهنگ کننده فرماندهی کل انتظامی ملت اظهار داشت: مونتاژ 1412 واحد داخل سازمانی پلیس در در سرتاسر ملت اذیت کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان پانصد واحد سازمانی بود.

به گزارش ایسنا، سردار محمدعلی نوری نژاد افزود: از آن به بعد است صحبت می کنیم مونتاژ 1412 خانه سازمانی در هفت استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانزده شهر ملت به طور همزمان متوقف شد.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه مونتاژ 60 هزار واحد ساختمان سازمانی در این سیستم ده ساله پلیس در اصل کار پلیس قرار گرفته است، افزود: اجتناب کرده اند این 60 هزار واحد، مونتاژ 6 هزار واحد مسکونی در ملت در سال جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ 1412 واحد توسط کف دست اقدام است. مدل ها اجتناب کرده اند از آن به بعد است صحبت می کنیم اذیت کردن خواهند شد.” ترتیب شد.

انتهای پیام/