پیدا می کند 2 تن الوار قاچاق در داخل جهان آفاقایسنا/ کاسپین جانشین فرمانده انتظامی آوگ به دلیل پیدا می کند 2 تن الوار قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانس سیستم وانت نیسان {در این} اتصال خبر داد.

سرهنگ علی الزرینی ذکر شد: ماموران انتظامی شهرستان آوگ در داخل حین گشت زنی در داخل محل ذخیره، شانس سیستم وانت نیسان حامل هیزم را در داخل جنگل پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را متوقف کردند.

به گزارش قلب رسانه فرماندهی انتظامی استان قزوین، وی افزود: ماموران پس به دلیل توقف {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی کردن به دلیل سبک ها بوته ها جنگلی کدام ممکن است گمشده هرگونه مجوز تردد به دلیل جنگلداری بوده اند، 2 تن چوبی را پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانس نفر را دستگیر کردند. به دلیل قرار است به آنها بروند.”

جانشین رئیس پلیس اعلان شهرستان آوگ فقط در مورد اینکه قطعا ارزش آن را دارد تقریبی کالاهای مکشوفه بر مقدمه تذکر متخصصان {تخصصی} حدود 100 میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم به در کنار محموله پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خودرو} همراه خود تشکیل {پرونده} به مراجع قضایی راه اندازی شد شد. فایل. {شرایط} آغازین.

انتهای پیام