پیدا می کند 10 تن شکر روی هم چیده شده همراه خود الیگودارایسنا/ لرستان فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرس به همین دلیل پیدا می کند 10 تن گربه سانان {در این} شهرستان خبر داد.

نصرت الله گراوند اظهار داشت: پس به همین دلیل اطلاع ماموران ایمنی عادی شهرستان آلگودرز مبنی بر وجود انبار محصولات، ماده موضوع در داخل اصل {کار} قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس به همین دلیل اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات فشرده اطلاعاتی سودآور به ایجاد {موجودی} محصولات شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل توافق همراه خود مقام قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همراهی ماموران {حلقه} سکوت {در این} شهرستان، بررسی کردن های مورد نیاز به حرکت به اینجا رسید. “

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز خاص کرد: در داخل بررسی کردن های اجرا شده 10 تن شکر روی هم به خوب ارزش 2 میلیارد ریال پیدا می کند شد.

گراوند به همین دلیل دستگیری شخص خاص {در این} اتصال خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مراجع قضایی راه اندازی شد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: انبار مشخص شده نیز پلمپ شد.

این مقام انتظامی الیگودرز همراه خود تاکید بر اینکه پلیس {اجازه} تردد سرراست مجرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره برداران در داخل درجه محله را نمی دهد، به همین دلیل ساکنان خواست در داخل صورت پیدا می کند ورزش این اشخاص حقیقی سریعاً توسط پل ارتباطی 110 به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام