پیدا می کند بیش به همین دلیل 30 تقویت می کند غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی غیرمجاز برای بدنسازی در داخل خرم آبادایسنا/ لرستان رئیس پلیس ایمنی عادی لرستان به همین دلیل پیدا می کند بیش به همین دلیل 30 تقویت می کند غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی بدنسازی غیرمجاز در داخل خرم آباد خبر داد.

سرهنگ احمدرضا احمدیان ذکر شد: همراه خود خرید اطلاعاتی مبنی بر تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out مکمل های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای قاچاق اعضای بدن ما غیرمجاز در داخل انباری در داخل خرم آباد، فوری کارکنان نظارتی اداره نظارت بر اماکن عادی پلیس ایمنی استان به محل مربوطه اعزام شد.

وی شکسته نشده داد: {در این} معنی بیش به همین دلیل 30 سبک پودر، کپسول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول با بیرون مجوز meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق تلقی شد.

رئیس پلیس ایمنی عادی لرستان فقط در مورد اینکه {در این} اتصال شانس نفر دستگیر شد، ذکر شد: انبار مربوطه پلمپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان قطعا ارزش آن را دارد چرخ دنده مخدر مکشوفه را بیش به همین دلیل 10 میلیارد ریال برآورد کردند.

انتهای پیام