کشتی گیر نرخ اول کردستانی به اردوی گروه سراسری {دعوت} شدایسنا/ کردستان فوتبالیست کردستانی در داخل اردوی گروه سراسری ناشنوایان نمایندگی می تنبل.

محمد مبین عظیمی کشتی گیر کُرد همراه خود عنوان آموزش گروه سراسری به مرحله یک اردوی سازماندهی آزاد سراسری نوجوانان فراخوانده شد.

اولیه مرحله اردوی سراسری کشتی آزاد نوجوانان ملت به دلیل ساعت 9 فروردین تهران تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 20 فروردین ثابت است.

38 کشتی گیر به این مرحله به دلیل روال تمرین گروه کشتی فرنگی نوجوانان کدام ممکن است {زیر} تذکر “محسن رستوران” معلم این گروه برگزار می تواند باشد {دعوت} شدند.

محمد مبین عظیمی کشتی گیر کردستانی بار 92 کیلوگرم به در کنار سایر سراسری پوشان به دلیل گروه کشتی آزاد نوجوانان به این مرحله به دلیل اردو {دعوت} شده است کدام ممکن است برای حضور سودآور در داخل مسابقه برون مرزی اعمال خواهند کرد. .

انتهای پیام