کشته شدن سرکرده نیروی دریایی داعش در جنوب سوریهخبرگزاری صحیح سوریه اجتناب کرده اند هلاکت یکی اجتناب کرده اند سرکردگان داعش در جنوب این ملت خبر داد.

به گزارش ایسنا، سانا ضمن تخلیه این خبر به نقل اجتناب کرده اند خوب تأمین امنیتی ادعا کردن کرد کدام ممکن است شخص خاص به تصمیم تکل یکی اجتناب کرده اند سرکرده های داعش در سوریه پس اجتناب کرده اند محاصره توسط نیروهای امنیتی این ملت جان باخت.

در این گزارش آمده است: نیروهای امنیتی عملیات ویژه ای انجام دادند کدام ممکن است در نتیجه «کشته شدن تروریست ابوسالم عراقی» در جهان درعا غربی شد. شخص مذکور «پس اجتناب کرده اند محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن بر تأثیر اصابت گلوله کمربند انفجاری خصوصی را سرزنده کرد».

خوب تأمین امنیتی به خبرگزاری سانا ذکر شد کدام ممکن است العراقی رئیس نیروی دریایی گروه افراطی داعش در جنوب سوریه است.

این خبر در حالی آشکار تبدیل می تواند کدام ممکن است دیده بان حقوق بشر سوریه آن را تایید کرده است. گروه مذکور خوب گروه غیردولتی مستقر در لندن است کدام ممکن است داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات جاری سوریه را اجتناب کرده اند طریق جامعه در عمق ای اجتناب کرده اند دارایی ها بومی رصد می تدریجی.

بر اندیشه گزارشی کدام ممکن است دیده بان حقوق بشر تهیه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار رسانه ها قرار گرفته است، ابو مفید العراقی اجتناب کرده اند سال 2018 در جهان مخفی شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طراحی حمله ها تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج در جنوب سوریه موقعیت داشت.

استان درعا در جنوب سوریه کدام ممکن است عملیات بردن سرکرده گروه داعش در آن بالا دادن شد، اجتناب کرده اند سال 2018 به شبیه به اندازه حد زیادی خرس مدیریت نیروهای دولتی قرار دارد.

این در حالی است کدام ممکن است گروه‌های شورشی همچنان بخش‌هایی اجتناب کرده اند این استان را بر اندیشه توافق منقل‌بس در جدا خصوصی حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میانجی‌گری روسیه، متحد بی نظیر بشار اسد، خرس مدیریت دارند.

داعش پس اجتناب کرده اند افزایش انواع امکانات خصوصی در سال 2014 را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف مناطق وسیعی در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه، شاهد فروپاشی «خلافت» خودخوانده خصوصی خرس تأثیر حمله ها پی در پی بود.

این گروه افراطی کدام ممکن است داوطلبانی را اجتناب کرده اند کشورهای غربی نیز فریب دادن کرده بود، در سال 2017 در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب دو سال بعد در سوریه به عمومی شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحل شد.

در جدا خصوصی این جاری، از آن به بعد است بررسی ها تصویر می دهد، گروه افراطی داعش اجتناب کرده اند طریق سلول های مخفی خصوصی در هر 2 ملت به حمله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات های مخرب خصوصی آسیب دیده نشده می دهد.

انتهای پیام