خرید 3 مدال طلای اکنون نیست در داخل رویداد سفر دریایی قهرمانی آسیاانواع مدال های طلای ایران در داخل رویداد سفر دریایی قهرمانی آسیا به 5 مدال رسید.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، گروه ایران در داخل یکپارچه رقبا های سفر دریایی در داخل آب قهرمانی آسیا به 3 مدال طلا بازو کشف شد. ایران تا این مرحله 2 مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مدال برنز خرید کرده است.

تایلند میزبان رویداد قهرمانی آسیا در داخل 2 گروه پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران است.

{نتایج} نمایندگان ایران به رئوس مطالب {زیر} است:
الناز شفیان در داخل کایاک 1000 متر انفرادی بانوان همراه خود زمان 4 {دقیقه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 638 صدم به مدال طلا بازو کشف شد.

نمایندگان ازبکستان، قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند مقام های دوم به همان اندازه چهارم را به شخصی اختصاص دادند.

گروه کایاک 4 نفره ایران متشکل به همین دلیل پوریا شریفی، علی اغمرزی، امین بوداغی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمان قافدل در داخل ماده 1000 متر همراه خود زمان 3:05.057 به مدال طلا رسید.

گروه های ازبکستان، قزاقستان، اندونزی، هند، تایلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرقیزستان دوم به همان اندازه {هفتم} شدند.

شیما دانپور در داخل {مسابقه} 1000 متر قایق رانی انفرادی {پنجم} شد.

نمایندگان ازبکستان، اندونزی، قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند در داخل کلاس های اول به همان اندازه چهارم قرار گرفتند.

گروه قایقران 2 نفره ایران همراه خود ترکیبی عادل مجالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهو ناصری همراه خود زمان 3 {دقیقه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 44 ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 63 100 ثانیه بر سکوی نخست آسیا ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال طلا بازو کشف شد.

{در این} رویداد قایقرانانی به همین دلیل قزاقستان، ازبکستان، اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند در داخل رتبه های موارد زیر قرار گرفتند.

انتهای پیام