کسب صد ده میلیون دوز واکسن خارجی کرونا در افسران در قبلی اصلا صحت نداردمعاون رسانه ای وزیر بهداشت اظهار داشت: انواع سفارشات واکسن کرونا در قبلی اجتناب کرده اند ۲۳ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل افسران جدید ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۰ دوز بوده است. این در حالی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند 23 مرداد 1400 را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی تشکیل افسران، صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 475 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 390 دوز واکسن سفارش گرفت کدام ممکن است حکایت اجتناب کرده اند افزایش بیش اجتناب کرده اند 5 برابری انجمن واکسن ها دارد.

پدرام پاک آیین در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا. وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه مجموع واکسن های وارد شده در قبلی اجتناب کرده اند تشکیل افسران سیزدهم در 14 مرداد 1400 تنها 18 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 754 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 610 دوز واکسن بوده است، افزود: این در حالی است کدام ممکن است کل میزان واردات واکسن پس اجتناب کرده اند 14 مرداد 1400 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 13 مورد بوده است. افسران به 143 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 245 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 390 دوز واکسن رسیده است.

وی در جدا خصوصی اشاره به آمار بالای قربانیان کرونا در روزهای پایانی افسران در قبلی، اظهار داشت: در افسران سیزدهم 153 میلیون دوز واکسیناسیون کرونا بالا دادن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هدف روزانه 700 نفر جان خصوصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند. زمان افسران سیزدهم تک رقمی شد. گاهی به صفر می رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع استان های پرخطر این بیماری اجتناب کرده اند ۲۸ استان در زمان تهیه افسران سیزدهم به صفر می رسید.

به گزارش دستیار رسانه ای وزیر بهداشت، در وزارت بهداشت، حمایت اجتناب کرده اند مونتاژ 6 واکسن بومی اجتناب کرده اند تولید عکس اقدامات به کف دست آمده در افسران سیزدهم بود.

وی افزود: انواع تزریقات واکسن به شبیه به اندازه 23 مرداد سال قبلی 20 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 570 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 807 را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به اندازه 23 مرداد امسال نیز تزریق واکسن است.
یعنی 188109479 بود. یعنی پارسال در همین موقع حدود 14 سهم باند واکسینه شده بودند در جدا خصوصی این جاری الان هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت سهم کل باند واکسن زده اند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق در روزهای بروزترین tp-date در گزارشی به امتحان شده‌های افسران در قبلی برای تهیه واکسن کرونا اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ۶۰ میلیون دوز واکسن اجتناب کرده اند روسیه خریدیم در جدا خصوصی این جاری تعدادی از میلیون دوز اصولاً به ما ندادند. ما 50 میلیون دوز واکسن را اجتناب کرده اند تولیدکنندگان خانه خریداری کردیم کدام ممکن است نتوانستند تعدادی از میلیون دوز تولید عکس را در وسط ما تهیه دهند. اجتناب کرده اند چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند، اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوواچ هم واکسن خریدیم. شرایط به گونه ای شد کدام ممکن است جدا از واکسن خانه، حداقل صد ده میلیون دوز واکسن خریدیم.

انتهای پیام