کریستف کلمب نباشیم – ایسناجعفر توزنده‌جانی نسبت به برخی کتاب‌های فوبیا آور است هشدار می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید کدام ممکن است ادبیات فوبیا آور است هر دو فوبیا آور است جزء حیاتی محله آنها ما است.

این نویسنده ادبیات کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان در پاسخ به سوال ایسنا کسب اطلاعات در مورد سبک فوبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه حاضر فوبیا به کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان نوشت: ترس جزء حیاتی وجود انسان است. اگر این ترس نبود، شاید انسان اخیر به این درجه اجتناب کرده اند انبساط نمی رسید. به معنای دقیق عبارت هستند این ترس بود کدام ممکن است باعث شد انسان اولین برای نجات خصوصی اجتناب کرده اند خطر دوری تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خصوصی خانه ای بسازد به شبیه به اندازه اجتناب کرده اند از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله حیوانات در امان باشد. متعاقباً ترس موقعیت زیادی در انبساط بشریت داشته است. ترس اجتناب کرده اند خطر به وجود می آید، در جدا خصوصی این جاری باید اظهار داشت کدام ممکن است تأمین بی رقیب ناشناخته است. ناشناخته بیش اجتناب کرده اند هر عامل انسان را می ترساند به شبیه به اندازه آنجا کدام ممکن است سایه حیوان در عصر هر دو روی دیوار انسان را می ترساند، شاید خصوصی حیوان این گونه نباشد.

صحیح است کدام ممکن است ترس بشریت را نجات داده است، در جدا خصوصی این جاری دشواری حبس آن نیز بوده است. از طریق قبلی تاریخی، کسانی بوده اند کدام ممکن است در جدا خصوصی ترس، افراد را به بردگی گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را به بردگی گرفته اند. مشاوره تبدیل می تواند روزی کدام ممکن است کریستوفر کمپ به جامائیکا رسید، کشتی او خواستن به بازیابی داشت. او متنوع اجتناب کرده اند بومیان را برای انجام کار خصوصی استفاده کرد، در جدا خصوصی این جاری بومیان اجتناب کرده اند کمک به کریستف کلمب به انگیزه تعرض او به اموالشان خودداری کردند. کریستف کلمب اجتناب کرده اند تقویمی اختراع شد کدام ممکن است ماه گرفتگی بلافاصله اذیت کردن احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بومیان اظهار داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند خدا شکایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله هاله بنفش ماه را خواهد پوشاند. روزی کدام ممکن است ماه گرفتگی آغاز شد، بومیان ترسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری را انجام دادند کدام ممکن است کریستف کلمب اجتناب کرده اند آنها می خواست. روز بعد، کریستف کلمب در دفتر خاطرات خصوصی نوشت: “جهل ابدی در نتیجه بردگی تبدیل می تواند.”

برگردیم به سبک هر دو سبک فوبیا.

متنوع اجتناب کرده اند افتادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتادگی تحمیل شده توسط داستان های فوبیا آور است ناشی اجتناب کرده اند عدم اعلان است، به این تکنیک کدام ممکن است نویسنده داستان خصوصی را به گونه ای دنبال می تنبل کدام ممکن است شادی ها خواننده اجتناب کرده اند این کدام ممکن است نمی داند بعدا چه اتفاقی برای شخصیت بی رقیب می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هیولاها اجتناب کرده اند مکان می آیند. به بالا خواهد رسید. .

علاوه بر این خالص است کدام ممکن است کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان اجتناب کرده اند شادی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها لذت ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند چنین داستان هایی استقبال کنند. کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان عاشق شادی ها، شادی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاوش هستند. اثری کدام ممکن است امکان داشته باشد این شادی ها را به آنها منتقل تنبل در واقع آنها را راضی خواهد کرد.

ممکن است معتقدم کدام ممکن است ادبیات فوبیا آور است هر دو فوبیا آور است بخشی حیاتی اجتناب کرده اند محله آنها ما است. از آن به بعد است افراد برای تخصص ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها در هواپیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وسایل ورزشی به شهربازی ها می توسعه، یکی اجتناب کرده اند راه های تخصص ترس اجتناب کرده اند طریق ادبیات است. وقتی به شهربازی می روید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفر قطار اثیری هر دو اتومبیل عکس می شوید کدام ممکن است در جدا خصوصی سرعت بیش از حد زیرین می آید، اجتناب کرده اند چیزی مثبت هستید. کدام ممکن است هیچ اتفاقی کدام ممکن است قابل انجام است می توانید قابل انجام است نخواهد افتاد. از محکم به صندلی ها ثابت اند. از تجهیزات زیرین ورزشی نیز به ابعاد کافی ایمن هستند، چه رسد به انواع معدودی کدام ممکن است باعث حادثه شدند. در جدا خصوصی این جاری در حالی کدام ممکن است تنش های زیادی را تخصص می کنید، برای مدتی اجتناب کرده اند این اقامت متعارف رها خواهید شد. با توجه به ادبیات فوبیا آور است هم همینطور. همه افرادی کدام ممکن است عالی داستان فوبیا آور است می خوانند می دانند کدام ممکن است داستان می خواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجودات داستان به آنها آسیب نمی رسانند. چنین تخصص ای اجتناب کرده اند شادی ها برای کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان نیز a باشکوه حیاتی است. اگر اقامت کودکان آنها را در جدا خصوصی اقامت دیروز ارزیابی کنید، متوجه می شویم کدام ممکن است آنها اجتناب کرده اند رفاه نسبی بهتری برخوردارند. آنها در جدا خصوصی سرویس به دبیرستان می توسعه در مدارس اجتناب کرده اند آنها مراقبت تبدیل می تواند. وقتی برای اسکان برمی گردند هر دو در جدا خصوصی سرویس برمی گردند هر دو پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرشان دنبالشان می آیند. به انگیزه، آنها چیزی نزدیک را حساس نمی کنند. مثل زمان ما نبود کدام ممکن است گاهی برای حضور در دبیرستان مجبور می شدیم مسافت زیادی را طی کنیم. یادم هست مورد توجه قرار گرفت به قبلی تعدادی از نوجوان اجتناب کرده اند روستاهای اطراف به دبیرستان ما می آمدند. گاهی در مسیر در جدا خصوصی حیوانات رام نشده برخورد می کردند. مورد توجه قرار گرفت به قبلی، کودکان بسته به نوع اقامت خصوصی ترس را اجتناب کرده اند نزدیک تخصص می کردند، در جدا خصوصی این جاری اکنون اینطور نیست. خالص است کدام ممکن است در جدا خصوصی ملاحظه به ذات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازشان سراغ بعضی از اینها ادبیات بروند. در جدا خصوصی این جاری آنچه a باشکوه ضروری است این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است آنها چگونه به بعضی از اینها ادبیات مورد توجه قرار گرفت می کنند. برایم صرف تذکر از کدام ممکن است خوشایند هستند هر دو آسیب رسان. ما در جدا خصوصی این سروکار داریم کدام ممکن است عالی کودک چگونه ممکن است به چنین ادبیاتی پاسخ تصویر دهد. در متنوع اجتناب کرده اند این آثار موجودات ناآشنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب در جدا خصوصی گلوی پر حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی شاهد صحنه های دردسرساز نیز هستیم. ماشالا کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان توانایی فانتاسم زیادی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده می توانند خصوصی را در این آثار بیندازند. خطر همینجاست ممکن است تعدادی از سال پیش رمانی نوشتم کدام ممکن است در آن جوانان عالی بار وقتی در جاری انجام عالی ورزشی کامپیوتری بودند وارد دنیای ورزشی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید عکس راه برگشتی وجود ندارد. پس اگر عالی کودک هر دو نوجوان نتواند ببیند در جاری تحقیق عالی داستان است چه؟ شک نکنید به شبیه به ابعاد کدام ممکن است عالی صحنه دقیق خشونت ممکن است تأثیر مخربی بر کودک هر دو نوجوان بگذارد، چنین آثاری به شبیه به ابعاد مخرب هستند. موجودات ناآشنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب در چنین آثاری گاهی می توانند در افکار کودک تعیین کنید دقیق به خصوصی بگیرند. حالا اگر اجتناب کرده اند هر کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانی بپرسید کدام ممکن است گرگ هر دو خون آشام هستند هر دو 9؟ آنها باید بگویند کدام ممکن است هستند. جالب اینجاست کدام ممکن است آنچه توسط فانتاسم انسان مرتب شده دنیای مفصل داستان بازسازی شده است، تعیین کنید دقیق به خصوصی گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع بر این باورند کدام ممکن است حتی سهام شبیه اژدها موجود است. آن ها فیلم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انیمیشن های زیادی کسب اطلاعات در مورد این فعلی ساخته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان هایی نوشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصور می کنند کدام ممکن است واقعا سهام است کدام ممکن است به یکباره اجتناب کرده اند دهانش منافذ و پوست آمده است. اینجاست کدام ممکن است می گویم صحیح است وقتی کسی وارد شهربازی تبدیل می تواند، وقتی ورزشی تمام تبدیل می تواند در جدا خصوصی عالی در تذکر گرفته شده جمعی واحد را انصراف می کنند، در جدا خصوصی این جاری وقتی صحبت اجتناب کرده اند کودک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان تبدیل می تواند قابل انجام است این اتفاق نیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر 9، ممکن است در آن اتفاق بیفتد. خانه مداوم اینجاست کدام ممکن است کار نویسنده ای کدام ممکن است در این زمینه واقعاً کار می تنبل به سختی دردسرساز تبدیل می تواند. یادم می آید عالی بار یادداشتی کسب اطلاعات در مورد ایده سانترالیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​سانتریفیوژ دکتر خسرونژاد خواندم. به خواننده یادآوری کنید کدام ممکن است در جاری تحقیق عالی داستان هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه می بینید صحیح نیست.

شخصاً، ادبیات فوبیا آور است هر دو فوبیا آور است در درجه اول باید آنقدر عمیق باشد کدام ممکن است به کودک هر دو نوجوان چیزی بیاموزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را برای اقامت اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری تحمیل شادی ها جدا هم توصیه تنبل. حتی وقتی اینطور نباشد، نباید باعث فوبیا هر دو بیماری شود.

. بخش بزرگی اجتناب کرده اند رفتار انسانی ما ناشی اجتناب کرده اند خواستن بیهوش است. به طور معمول است حتی اسباب ورزشی ها می توانند چنین تأثیر بدی داشته باشند.

. به شبیه به تفنگ در تذکر گرفته شده کنید. ممکن است حتی در جدا خصوصی دادن اسلحه به کودک ها موافق نیستم. چرا؟ از صحیح است کدام ممکن است کودک مثلاً ورزشی می تنبل، در جدا خصوصی این جاری اجتناب کرده اند مکان بفهمیم کدام ممکن است او جدا هم توصیه جنگیدن در جدا خصوصی دیگران نیست؟ مبادا روزی برسد کدام ممکن است اسلحه دقیق را به بازو بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده دشمنان خصوصی را شکست دهد.

متنوع اجتناب کرده اند این اسباب ورزشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ادبیات خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار را کالا می کنند. از در این گونه اعمال خشونت آمیز، به شبیه به اندازه دلتان بخواهد، به سبک های هولناکی موج می زند، اجتناب کرده اند خونریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی به شبیه به اندازه تکه تکه شدن اجساد.

مثلاً در عالی واحد تأثیر، فعلی بدی پیدا تبدیل می تواند کدام ممکن است ساده آدم ها را می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می شکند. سپس قهرمان می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به بدبختی را بر اوج این فعلی می آورد. پس نتیجه این همه خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس چیست؟ تحریک به خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترور. اگر داستان های فوبیا آور است ساده برای تحمیل افتادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص های جدید در دنیای مفصل وجود دارند، حتی تخلیه احساسات عالی کودک هر دو نوجوان اشکالی ندارد، در جدا خصوصی این جاری چه عامل عکس باید در تذکر گرفته شده کرد؟ امیدوارم افرادی کدام ممکن است چنین کتاب هایی مونتاژ می کنند شبیه کریستف کلمب نباشند.

انتهای پیام/