کرمانشاه میزبان قالب های سراسری برای کودکان خواهد بود، احتمالاایسنا/ کرمانشاه مدیرکل قالب های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی وزارت فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان ذکر شد: کرمانشاه در داخل 12 ماه بلند مدت میزبان چند مورد آخر قالب سراسری در داخل بخش کودکان خواهد بود، احتمالا.

امیرحسین اسحق در داخل {مراسم} {بزرگداشت} هفته نوجوان در داخل کرمانشاه کدام ممکن است در امروز (24 اسفندماه) برگزار شد، کرمانشاه را استانی سرشار به همین دلیل توانایی ها، پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اگرچه این استان در کل هشت 12 ماه هزینه مربوطه های زیادی صنوبر کرد. حفاظت مقدس، با این وجود احتمالاً آنطور کدام ممکن است نیاز به مورد کلمه قرار نگرفت.

وی همراه خود خاص اینکه در داخل 12 ماه های فعلی بخش کودکان در داخل کرمانشاه شاهد فضای رو به پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی {بوده است}، ذکر شد: این ماده موضوع به طور قابل توجهی در داخل بخش اجرای قالب های مهارتی در داخل استان همراه خود پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری عالی نیروهای مسلح قابل تبصره است. امکانات در داخل بحث و جدال استعداد آموزی. کار کردن کارگران پیشرفته ترین و پیشرفته ترین عالی بود.

مدیرکل قالب های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی وزارت فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان تصریح کرد: {در این} زمینه آمارها نمایشگاه ها کدام ممکن است بیش به همین دلیل میزان نمره اعتبار اختصاص یافته به استانداری {کار} شده است کدام ممکن است جای تقدیر دارد.

وی در موضوع اجرای قالب های سراسری در داخل بخش کودکان در داخل ملت ذکر شد: در داخل تذکر {داریم} در داخل 12 ماه بلند مدت میزبان اجرای چندین قالب به همین دلیل جمله تسهیلات، اشتغال به طور قابل توجهی آماده سازی های مهارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای رسانه ای در داخل کرمانشاه باشیم.

اسحاق همراه خود تاکید بر اینکه کودکان کرمانشاهی معنی اجرای قالب های عظیم سراسری {در این} زمینه را دارند، ذکر شد: کرمانشاه یکی در میان استان های بلند مدت دار در داخل کل شما تعیین ها در داخل بخش کودکان است.

انتهای پیام