کرسپو: امکانات الدحیل را برابر سپاهان آرم دادیمسرمربی آرژانتینی الدحیل بعد به دلیل پیروزی قاطع برابر سپاهان به پاداش به دلیل کار کردن شاگردانش تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را قابل احترام این پیروزی دانست.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل البیان، الدحیل در داخل دیدار بازگشت برابر سپاهان همراه خود نتیجه نهایی قاطع 5 بر 2 به پیروزی انگشت پیدا کرد به همان اندازه مقتدرانه {راهی} در اطراف بعد شود.

هرنان کرسپو، سرمربی الدحیل در داخل نشست خبری بعد به دلیل ورزشی اظهار داشت: برابر یک کارکنان سودمند نتیجه نهایی شگفت انگیز به انگشت آوردیم. گیمرها نمایشی گفتن برانگیز داشتند. من می روم به دلیل این کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین بازیکنانی خوشحال هستم. {امیدوارم} در اطراف بعد هم همراه خود این امکانات به نظر می رسد شویم.

او می رود شکسته نشده داد: ما امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوت شخصی را همراه خود خرید {نتایج} سودمند آرم دادیم. فراهم کردن چنین نمایشی برابر کارکنان‌های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار موثر از هر نظر ساده نباید باشد با این وجود ما آن خواهد شد را مشارکت در دادیم. من می روم فقط در مورد یک ماه است کدام ممکن است هدایت کارکنان را برعهده گرفته‌ام. خوش شانس زمان فراوان را در داخل اختیار {داریم} به همان اندازه کارکنان را در داخل مرحله بعد کنار هم قرار دادن تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار موثر به میدان بفرستیم.

کرسپو افرود: بدون در نظر گرفتن آنکه در داخل نخستین ورزشی شخصی شکست خوردیم با این وجود ناراحت نشدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستیم بعد به دلیل آن خواهد شد ورزشی های شدید خوبی را به {نمایش} گذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {راهی} در اطراف بعد شویم. من می روم به این گیمرها خوشحال از می کنم.

انتهای پیام