کدام بازی ها اجتناب کرده اند پیر شدن جلوگیری می کنند؟کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش آنها فواید بازی را می دانند در جدا خصوصی این جاری همه نمی دانند کدام ممکن است خوب بازی سبک مشترک ممکن است پیر شدن را به تاخیر بیندازد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند هفته بازی، بازی بدنی 9 تنها مفید است از ممکن است سلامت روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریه ها را افزایش بخشد، اما جدا از این بازی بدنی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک برای احساس استخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضلانی، بازی ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خو نیز مفید است.

طبق بررسی آزمایشگاه Cold Spring Harbor (این آزمایشگاه در زمینه های بیشتر سرطان ها شناسی، علوم اعصاب، ژنتیک پوشش طبیعی، ژنومیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیوانفورماتیک بازی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 بدست آمده کرد جایزه نوبل در آن مشغول به کار هستند)، بازی ممکن است پیشرفت حدود چهل بیماری مزمن را کاهش دهد. . بازی سبک به جلوگیری اجتناب کرده اند پیر شدن زودرس، نبرد در جدا خصوصی مالیخولیا، استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور در عمق افزایش ظاهر شد کردن مسکن کمک می تنبل.

ناتان لبراسر، پروفسور طب فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانبخشی در کلینیک مایو در روچستر، مینه سوتا، اظهار داشت: «بازی بهتر از استراتژی دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم است کدام ممکن است ما برای نبرد در جدا خصوصی انتخاب بزرگ از عناصر پیر شدن داریم. او تاکید می تنبل کدام ممکن است بازی نمی تواند پیر شدن را متوقف تنبل، در جدا خصوصی این جاری شواهد واضحی موجود است کدام ممکن است آرم می دهد بازی ممکن است مکانیسم های می خواست برای ترمیم DNA را سرزنده تنبل.

بدون در نظر تکل زودتر بازی را آغاز کنید اصولاً است. در جدا خصوصی این جاری، بازی بدنی در تمام سنین ضروری است. در مقاله ای کدام ممکن است در روزنامه صفحه بحث سالمندان آمریکا آشکار شده است، می توان در جدا خصوصی بازی مشترک، قابلیت های فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناختی ساکنان خانه های سالمندان را افزایش بخشید. محققان علاوه بر این متوجه افزایش سلامت روان در افرادی در خانه های سالمندانی شدند کدام ممکن است در مقابل در جدا خصوصی دیگران بازی می کردند.

برای نبرد در جدا خصوصی پیر شدن نیازی به دوی ماراتن هر دو دسترسی به از تجهیزات گلف ندارید از حتی بازی بدنی متداولشبیه دسترسی اجتناب کرده اند پله ها به جای آسانسور، باغبانی هر دو پرسه زدن ممکن است مفید باشد اگر این کار را به طور مشترک انجام دهید.

آسانسور احساس عضلانی

در جدا خصوصی افزایش سن اشخاص حقیقی، احتمال اجتناب کرده اند بازو دادن توده عضلانی افزایش خواهد کشف شد. محققان می گویند کدام ممکن است تمرینات قدرتی یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه ها برای کاهش سرعت این توسعه است. متنوع از اینها بازی 9 تنها توانایی عضلانی را دفاع کردن می تنبل، اما جدا از این بازی های روزمره (شبیه تازه کردن هر دو بالا دسترسی اجتناب کرده اند پله ها) را سرراست تر می تنبل. تمرینات قدرتی علاوه بر این به کاهش حساسیت به بیماری، افزایش سلامت ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خو کمک می تنبل.

به آموزش داده شده است محققان دانشکده ایالتی آلاباما، تمرینات قدرتی برای اشخاص حقیقی مسن بی خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست است از میزان آسیب a باشکوه پایینی دارد در جدا خصوصی این جاری برای همه سنین به 1 ابعاد محیط زیست است.

افزایش تراکم استخوان

برای مقاوم نگه از تکل پاها، هیکل پاهای عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب را در جدا خصوصی پاهای جدید متنوع می تنبل. در حدود 30 سالگی انبساط تراکم استخوان متوقف تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند چهل به شبیه به اندازه 50 سالگی به طور مشترک آغاز به کاهش می تنبل. بازی ممکن است به افزایش تراکم استخوان در اوایل مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند پوکی استخوان کمک تنبل.

تقریبا نیمی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی بالای 50 سال تمایل ابتلا به پوکی استخوان هستند، در جدا خصوصی این جاری این بدان معنا نیست کدام ممکن است اشخاص حقیقی مسن نمی توانند در جدا خصوصی این بیماری نبرد کنند. انجام تمرینات تحمل وزن به افزایش توده استخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت کمک می تنبل. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است پوکی استخوان دختران را اصولاً اجتناب کرده اند پسران حاوی می تنبل، بازی هایی شبیه پرسه زدن هر دو ایروبیک به طور قابل توجهی در دوران یائسگی اهمیت دارد. بازی بدنی ممکن است به جلوگیری اجتناب کرده اند تحلیل استخوان کمک تنبل.

بازی ممکن است تلومرها را تمدید شده تنبل

تلومرها درگاه هایی هستند کدام ممکن است در انتهای قلمرو های DNA قرار دارند. اندازه آنها در جدا خصوصی افزایش سن سوخت می گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در نتیجه پیر شدن سلولی تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می تواند سلول ها قابلیت خصوصی را برای برداشتن اجتناب کرده اند بازو بدهند. اندازه تلومر در جدا خصوصی شرایط خاصی (به طور قابل توجهی فشار خون بالا، سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات قلبی) شرح داده تبدیل می تواند.

محققان دریافته اند کدام ممکن است بین مرحله بازی بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه تلومر ارتباط موجود است. بدون در نظر تکل مرحله بازی بدنی اصولاً باشد، تلومرها تمدید شده تر می شوند. این به طور قابل توجهی با توجه به اشخاص حقیقی مسن صادق است. این احتمالات موجود است کدام ممکن است 9 خوب، اما جدا از این چندین تکنیک به طور همزمان بر اندازه تلومر تأثیر بگذارند. در جدا خصوصی این جاری، آرم داده شده است کدام ممکن است تلومرهای تمدید شده تر در کاهش خطر بیماری های مرتبط در جدا خصوصی افزایش سن مفید هستند.

افزایش شهرت

قابلیت انطباق بلافاصله، این سیستم ریزی بازی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادیده تکل داده ها نامربوط، همه سیگنال های درک کردن شناختی خوشایند هستند. بازی بدنی در جاری حاضر یکی اجتناب کرده اند امیدوارکننده ترین راه ها برای افزایش قابلیت شناختی در تذکر گرفته شده تبدیل می تواند. اگرچه محققان ادامه دارد نمی توانند در جدا خصوصی ضمانت بگویند کدام ممکن است خواه هر دو 9 بازی واقعاً ممکن است اجتناب کرده اند فروپاشی ذهن جلوگیری تنبل، تحقیق آرم می دهد کدام ممکن است بازی بدنی اصولاً در جدا خصوصی کاهش خطر فروپاشی ذهن اجتناب کرده اند جمله بیماری آلزایمر شرح داده تبدیل می تواند.

تاکنون اشیا زیادی با توجه به تأثیر بازی بر توسعه پیر شدن ایجاد شده است. بازی مشترک – 5 بار در هفته، حداقل نیم ساعت در روز، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختلط اجتناب کرده اند تمرینات قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتی بیشترین فواید را برای اکثر اشخاص حقیقی به در جدا ممکن است داشته باشد. در جدا خصوصی این جاری، تمام تمرینات را یکجا نکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه در قبلی اجتناب کرده اند آغاز دروس باید در جدا خصوصی دکتر خصوصی مراجعه به کنید.

نویسنده:
(سوتلانا ماکسیموا) سوتلانا ماکسیموا

انتهای پیام