راهنما «گلوسو» آشکار شد – ایسنا


ایسنا/ ایلام گلسو، تالیف محمد جلیل بهادری، پژوهشی در داخل بخش شعر احتمالاً انجام دادی استان ایلام به دلیل قرن {دوازدهم}، آشکار به دلیل بخش مبتکر ایلام.

{در این} {مراسم} همراه خود تقدیر به دلیل زحمات خالق این راهنما «محمدعلی قاسمی» رئیس بخش مبتکر استان ایلام، این راهنما را مرجعی در داخل بخش شعر فارسی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهادری {در این} تأثیر به به طور یکنواخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزندگی آن قرار است شناسایی شد. . زمینه شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خارق العاده در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب کلمه تجارت ادبی را نمایش می دهد.

وی سه مشخصه متمایزکننده این تأثیر را پرداختن به بخش تحلیل، نمایشگاه رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت گیری بخش مقدماتی تحلیل شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرجع در دسترس بودن آن قرار است عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در داخل چاپ های موارد زیر {شرایط} اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی شاعران پیشین ارزیابی ممکن است. . اجباری به اشاره کردن است.

محمد جلیل بهادری {در این} راهنما همراه خود خاص اینکه کلمه هم به معما معنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم معما صورت معطوف شده است، ذکر شد: برای نگارش این راهنما 320 ساعت گفتگوی تلفنی همراه خود شاعران استان داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی کرده ام. اسامی شاعرانی تخصصی ایجاد می کند این راهنما همکاری داشته اند.

وی تاکید کرد: عنوان این راهنما “گلوسو” به معنای صبح زود به این معناست کدام ممکن است این خیابان سرآغاز این بهترین راه عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه مند به همیشگی من خواهم کرد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاشم را {در این} {مسیر} عاشقانه یکپارچه خواهم داد.

انتهای پیام