به مقیاس عقب شناخت ویندوز 11


همدلی مقرون به صرفه – پیشرفت بزرگ ویندوز 11 مایکروسافت چند قبلی ماه قبلی در نظر گرفته شده است است، تدریجی شده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش شافک مقرون به صرفه ما، فینال گزارش نمایندگی Ad Duplex حاکی به دلیل آن خواهد شد است کدام ممکن است پیشرفت انواع مشتریان ویندوز 11 به سناریو ثابتی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً مورد نیاز باشد یا نباشد کدام ممکن است مایکروسافت آپدیت های جدیدی را آشکار تدریجی هر دو {قابلیت} های بیشتری به آن خواهد شد اضافه تدریجی. این تکنیک کار کردن برای گرفتن مشتریان اخیر

در داخل مارس 2022، ویندوز 11 تنها واقعی 0.1 شانس به دلیل سهم {بازار} را به دلیل سایر {نسخه} های ویندوز مایکروسافت، در داخل مجموع 19.4 شانس به دلیل {بازار} ویندوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید 0.6 شانس معادل با بهره مندی از مزایای پنجره های خانه 11 Insider است.

این آمار نمایشگاه ها کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن دردسر های مایکروسافت برای الهام بخش مشتریان به ارتقاء به ویندوز 11، {نسخه} زودتر ویندوز همچنان در داخل بین تنوع از مشتریان جایگاه قدرتمندی دارد.

به دلیل میان 80 شانس {افرادی که} به دلیل ویندوز 10 استفاده بیشتر از می کنند، جایگزین کردن های جدیدترین احتمالاً بیشترین استفاده بیشتر از را دارند. ویندوز 10 N21U (نیمه دوم 12 ماه 2021) نوامبر 2021 آشکار شد، 28.5 شانس به دلیل سهم {بازار} را به شخصی اختصاص داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویندوز 10 M21U (نیمه اول 12 ماه 2021) مارس 2021 آشکار شد، همراه خود سهم 26.5 درصدی. حدود 25 شانس به دلیل {سهام} بقیه معادل با انتشارات منسوخ شده است. مایکروسافت باقی مانده است نیاز به اقداماتی را برای ارتقاء متعدد به دلیل مشتریان به فینال {نسخه} مشارکت در دهد.

Ed Duplex آماری را به دلیل 5000 نرم افزار پنجره های خانه Store گردآوری کرده است کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی همه {بازار} را منعکس نکند، با این وجود به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است این آمار همراه خود یافته های جدیدترین مایکروسافت تکامل دارد. این نمایندگی راحت افزاری اخیرا ادعا کرده است کدام ممکن است 1.4 میلیارد سیستم به دلیل ویندوز 10 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویندوز 11 استفاده بیشتر از می کنند.

طبق خوب گزارش تحقیقاتی جدیدترین، بر ایده صفحه وب Tech Radar، خوب {سوم} کامپیوتر لپ تاپ های اقتصادی هر دو دسکتاپ ها کمتر از {شرایط} مورد نیاز برای اجرای ویندوز 11 را ندارند.