به کاهش قابلیت پذیرش دانشمند در داخل منصفانه دانشکده اتحادیه اروپادانشکده کوئینز معرفی شد: ممکن است به طور اضافی مجبور شود به همان اندازه 12 ماه ۲۰۲۵ میلادی، ۱۵۰۰ قابلیت پذیرش دانشمند شخصی را به کاهش دهد.

به گزارش ایسنا به نقل به همین دلیل بی‌بی‌سی، یکی در همه معاونین دانشکده کوئینز بلفاست(QUB) در داخل از ایرر شمالی معرفی شد کدام ممکن است وزارت سیستم مالی این ملت به همین دلیل دانشکده کوئینز درخواست شده است برای به کاهش وجوه شخصی به همان اندازه میزان ۱۵ شانس ابزار‌ریزی تدریجی.

یان گریر اظهار داشت کدام ممکن است این بدان معناست کدام ممکن است دانشکده کوئینز بلفاست هیچ امکان‌ای جز ساده پذیرفتن، به کاهش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۵ نفری قابلیت پذیرش شخصی به همان اندازه 12 ماه ۲۰۲۵ میلادی ندارد.

افسران وزارت سیستم مالی این ملت اخیرا مشاوره‌اند کدام ممکن است برای صرفه‌جویی در داخل قیمت‌ها، به ناچار قابلیت‌های دانشجویی را به کاهش دانش‌اند.

این دپارتمان حتی می تواند بهبود فقط در موردً ۶۰ درصدی تدریس خصوصی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچاندن به پشتیبانی قیمت حفظ دانشگاهی(EMA) را مانکن‌سازی کرده است کدام ممکن است به اشخاص حقیقی ۱۶ به همان اندازه ۱۹ ساله همراه خود خانوار کم {درآمد} پشتیبانی می‌تدریجی.

این اقدام در داخل پاسخ به به کاهش ممکن وجوه وزارت سیستم مالی طی سه 12 ماه بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل بازو ارائه بخشی به همین دلیل وجوه اتحادیه اروپا(EU) است.

فقط در موردً سه چهارم وجوه سالیانه این دپارتمان صرف آماده سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد‌هایی به همین دلیل جمله عرضه اقتصادی دانشکده‌ها، امور اقتصادی دانشجویی، کالج‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله‌های کارآموزی می‌شود.

انواع {دانشجویان} مقطع کارشناسی به همین دلیل از ایرر شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری از ایرر در داخل کوئینز {در حال حاضر} مشتاق در مورد این دپارتمان به حدود ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ نفر {محدود} شده است.

سقف کمتر از انواع دانشمند برای دانشکده‌های از ایرر شمالی مشتاق در مورد دپارتمان سیستم مالی از ایرر تصمیم گیری می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب کردن دارد میزان وجوه به راحتی در دسترس است به همین دلیل این فاز دارد.

{در حال حاضر}، بیش به همین دلیل ۱۶ هزار دانشجوی از ایرر شمالی در داخل بخش آماده سازی فوق العاده در داخل سایر عوامل بریتانیا مشغول به تحصیل هستند.

آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام چاپ شده شده به همین دلیل این ملت آرم می‌دهد کدام ممکن است آرم می‌دهد کدام ممکن است تنها واقعی منصفانه {سوم} {دانشجویان} از ایرر شمالی تخصصی ایجاد می کند عوامل نه بریتانیا فارغ التحصیل می‌شوند، برای {کار} برای اسکان بازمی گردند.

انتهای پیام