کاهش ذخایر خونی در لرستان/ افراد اهدای خونایسنا/ لرستان مدیرکل تغییر خون لرستان ذکر شد: اهدای خون در استان اجتناب کرده اند اول به شبیه به اندازه 26 تیرماه امسال 9.5 نسبت کاهش داشته است.

علی سوری اجتناب کرده اند کاهش ذخایر خون در لرستان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در جاری حاضر در جدا خصوصی کاهش انواع اهداکنندگان خون به امکانات تغییر خون استان مواجه هستیم. را

وی افزود: میزان اهدای خون اجتناب کرده اند اول به شبیه به اندازه 26 تیرماه نسبت به وضعیت خیلی شبیه در خرداد ماه سال جاری نیم نسبت کاهش داشته است.

سوری تصریح کرد: در صورت تداوم توسعه کاهش انواع اهداکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر خون، اولویت های زیادی در خصوص تامین خون قربانیان نیازمند به خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های خونی در استان موجود است.

مدیرکل تغییر خون لرستان ذکر شد: در جدا خصوصی ملاحظه به عمر محدود گلبول های خون اهدای خون باید مستمر باشد به شبیه به اندازه بتوانیم ذخایر را در حد جذاب نگه داریم.

وی ذخایر خونی را مهمترین رکن در امکانات بهداشتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: کاهش ذخایر خونی در امکانات بهداشتی درمانی مانع اجتناب کرده اند انجام متنوع اجتناب کرده اند اعمال جراحی غول پیکر، سزارین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان تالاسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هموفیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروحان تصادفات تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه مصنوعی در در سرتاسر جهان است. تغییر برای خون انجام نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها تأمین تامین آن افراد هستند، زنجیره اهدای خون باید یکپارچه یابد.

سوری در جدا خصوصی خاص اینکه خواستن به خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های آن تدریجی است، ذکر شد: در جدا خصوصی ملاحظه به فصل از گرما مراجعات برای اهدای خون کاهش یافته است در جدا خصوصی این جاری افراد قربانیان نیازمند خون را فراموش نکنند.

مدیرکل تغییر خون لرستان ذکر شد: اهداکنندگان خون باید ضمانت حاصل کنند کدام ممکن است امکانات تغییر خون استان تمام استانداردهای امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی را بر مقدمه فینال استانداردهای گروه جهانی بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های تغییر خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه های تغییر خون رعایت می کنند. در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه از تجهیزات. امکانات به طور مکرر ضدعفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استریل می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهداکنندگان می توانند در جدا خصوصی خیال دستی خون اهدا کنند.

سوری افزود: اجتناب کرده اند افراد شهیدپرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکار لرستان می خواهیم در جدا خصوصی برای توصیه موسسه مالی های خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی شبیه با همه وقت کمک به تغییر خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات قربانیان نیازمند به خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های آن، اهدای خون را در خواستن کار خصوصی قرار دهند.

انتهای پیام