{کار} جوانان درخواست شده است مردمان کرمانشاه استایسنا/ کرمانشاه ولی کرمانشاه ذکر شد: کروی هم برای آغاز کردن جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی آنها خواهند شد مطالبه مردمان کرمانشاه است.

فضل الله رنجبر در لحظه (29 فروردین ماه) در داخل نشست ساماندهی جوانان درگیر شدن استان کرمانشاه همراه خود تاکید بر اینکه انباشت جوانان {کار} مطالبه پایه مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} مهم استان است، اظهار کرد: نیاز به جوانان {کار} را ساماندهی کنیم.

رنجبر ذکر شد: یکی از ساده ترین راه ها برای مخلوط‌آوری جوانان {کار} تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی خانوار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی آن خواهد شد جوانان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توان همه شما جوانان {کار} را مخلوط‌آوری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد را زندانی کرد، در نتیجه {در این} صورت به ساده مسئله را تعمیر کردیم.

ولی کرمانشاه حتی می تواند به ساختار اجرای ساختار انباشت، ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی جوانان درگیر شدن کلان شهر کرمانشاه شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در داخل دردسر هستیم به همان اندازه به دلیل توانمندی خیرین، گروه های مردمان نهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکز خیریه به دلیل جمله اوقاف برای توانمندسازی {کار} بهره ببریم. خانوارها.” موجود است {حرکت} کنیم.

وی تاکید کرد: موقوفات می توانند همراه خود اختصاص بخشی به دلیل {درآمد} آنها خواهند شد به دلیل محل نیات موقوفات، چتر حمایتی برای خانوار های جوانان {کار} راه اندازی کنند.

کامران آل یمدادی معاون اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه نیز {در این} مونتاژ در رابطه با اینکه {در حال حاضر} حدود 800 نوزاد درگیر شدن کرمانشاه {داریم}، ذکر شد: خوش شانس در داخل کرمانشاه فرزند {کار} اتباع بیگانه {نداریم}.

وی یکپارچه داد: بیشتر جوانان {کار} کرمانشاه {زباله} کروی هستند.

العمادی در رابطه با ساختار ساماندهی جوانان {کار} ذکر شد: {تلاش می کنیم} همراه خود تعیین جوانان {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی خانوار های آنان به دلیل انواع جوانان درگیر شدن کرمانشاه بکاهیم.

انتهای پیام