کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان مهمترین لایه انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ملت هستندایسنا/ لرستان مدیرکل تعاون کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی لرستان ذکر شد: کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان مهمترین قشر در انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ملت هستند.

علی جهانی در دیدار در جدا خصوصی امام جمعه بروجرد ضمن حاضر گزارشی اجتناب کرده اند بازی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف این اداره کل ذکر شد: حاضر تصویر ها متنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع به گروه. کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ با عرضه تبدیل می تواند.

وی کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان را مهمترین قشر انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: هدف ما حاضر تصویر ها به کفگیرها در جدا خصوصی سه رکن رضایت آنان، خواستن کار کارمندان در این اداره دولتی است. ملاحظه به مناطق محروم، سلامت اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها رسانی به کفگیرها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده ما در راستای از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های افسران سیزدهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این سبک اجتناب کرده اند هیچ تلاشی برای خدمت به کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ دریغ نخواهیم کرد. گروه در جدا خصوصی تمام توانمان

مدیرکل تعاون کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: تسهیلات اجتناب کرده اند تبصره 18 را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک قیمت عملکرد ها خانگی به متقاضیانی کدام ممکن است شرایط اجباری برای تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط حرفه را دارند حاضر تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات خوبی در این زمینه در بروجرد بالا یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین سید علی حسینی امام جمعه بروجرد نیز در جدا خصوصی تاکید بر تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط تعاونی ها در شهرستان بروجرد خاطرنشان کرد: کودکان جویای کار پیش دهانه بینی دارند افسران انقلابی در این امر به آنها ملاحظه از حداکثر داشته باشد. ملاحظه . .

وی از محسوس کرد: پیش دهانه بینی می رود در جدا خصوصی حمایت اجتناب کرده اند واحدهای تولیدی شهرستان ضمن دفاع کردن اشتغال در این مدل ها، در جدا خصوصی صنوبر تسهیلات بودجه قیمت، عملکرد ها جدیدی تحمیل شود.

انتهای پیام