چگونه می توان به {گرسنگی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی غذایی در سیاره بالا دهیم؟ایسنا/ خراسان رضوی بر مقدمه برآوردهای گروه ملل، بین 720 به همان اندازه 811 میلیون نفر در سیاره در داخل 12 ماه 2020 {گرسنگی} داشتند، مخصوصاً به همین دلیل {هر} 10 نفر منصفانه نفر. همه شما گیر کووید-19 تنظیمات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درگیری} به همین دلیل جمله توضیحات اولیه ناامنی غذایی در سیاره است.

به مشاوره Wifrom، {درگیری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {گرسنگی} اساساً است در داخل هم تنیده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی یکی تحریک کردن می تواند باشد، یکی دیگر به نظر می رسد می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مقایسه با {هر} بحرانی، این فقیرترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} پذیرترین اشخاص حقیقی هستند کدام ممکن است احتمالاً بیشترین {آسیب} را می بینند.

2 12 ماه به همین دلیل همه شما‌گیری کووید-۱۹، {آسیب}‌های به یادماندنی به سیستم‌های غذایی بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه جهان برای مصرف شده ۷.۹ میلیارد نفر می‌گذرد. {گرسنگی} a 0 دومین عملکرد به همین دلیل 17 عملکرد بهبود ثابت گروه ملل است کدام ممکن است به همان اندازه 12 ماه 2030 محقق می تواند باشد.

محققان در داخل گزارشی کسب اطلاعات در مورد ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف شده جهان در داخل 12 ماه 2021 گفتند: دسترسی به این عملکرد روز پس از روز دشوارتر می تواند باشد. فقط در موردً 70 به همان اندازه 161 میلیون نفر در داخل 12 ماه 2020 نسبت به 12 ماه 2019 به همین دلیل {گرسنگی} مبارزه کردن خواهند برد.

تعدادی از {مناطق} بیش به همین دلیل سایرین تحمل {تأثیر} قرار می گیرند. این گزارش تأیید شد کدام ممکن است به همین دلیل {هر} 5 نفر در داخل آفریقا منصفانه نفر (21 شانس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل {هر} 10 نفر در داخل آمریکای لاتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارائیب منصفانه نفر به همان اندازه 12 ماه 2020 به همین دلیل {گرسنگی} مبارزه کردن خواهند برد.

سوء مصرف شده بر پیشرفت جوانان {تأثیر} می گذارد. در داخل 12 ماه 2020، حدود 22 شانس به همین دلیل جوانان {زیر} 5 12 ماه هر دو تا حدودی بیش به همین دلیل 149 میلیون، نیاز به قدی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود سه چهارم جوانان عذاب توسط این اختلال عملکرد تنها واقعی در داخل آسیای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی (37 شانس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب صحرای آفریقا پیشرفت کردند. (37 شانس). شانس) اقامت.

در داخل همین جا قبلی راهی که در آن برای در نهایت پایان دادن به {گرسنگی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی غذایی در سیاره در رها می شود.

ترکیب پوشش های بشردوستانه، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح در داخل {مناطق} متاثر به همین دلیل {درگیری}؛

بهبود {انعطاف پذیری} آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای سیستم های غذایی؛

سخت تاب آوری اقشار حساس در داخل مواجهه همراه خود مسائل ارزان؛

مداخله در داخل زنجیره تامین داروها غذایی برای به کاهش هزینه مربوطه غذاهای مغذی؛

معامله با به فقر، نابرابری های ساختاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید

سخت جو های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم عادات اشخاص حقیقی برای فروش الگوهای غذایی کدام ممکن است تأثیرات مثبتی بر سلامت انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست دارد.

انتهای پیام